Vedecký profil katedry

Vedecké aktivity katedry sú smerované z dvoch hľadísk: a) odborného zamerania jednotlivých pracovníkov; b) povahy pracoviska a jej základného cieľa – vzdelávať a pripraviť budúcich učiteľov na najvyššom možnom stupni kvality vzdelávania.

Dominantou svojim zameraním a poslaním pracoviska sú aktivity spojené s teóriou vyučovania fyziky (konkrétnejšie projektové vyučovanie, kľúčové kompetencie učiteľa fyziky, integrované prírodovedné vzdelávanie) a rozvíjaním nových foriem, metód a technológií učenia a vyučovania. Sú zamerané na ich realizáciu, overovanie ich vhodnosti a efektívnosti s cieľom vždy podporiť u študenta komplexný rozvoj osobnosti aj na základe konštruktivistického prístupu nadobúdaniu vedomostí, využívanom ako v projektovom vyučovaní, tak i v metodike Integrovaného e-Learningu. Členovia katedry pôsobia ako zodpovední riešitelia, i ako spoluriešitelia vedeckých grantov. Výstupom ich tvorivej práce sú publikácie v domácich a zahraničných monografiách, časopisoch a ich prezentácia na domácich a zahraničných konferenciách.

Naše prvé pedagogické experimenty s implementáciou vzdialeného reálneho fyzikálneho experimentu do pedagogického procesu v prezenčnom štúdiu ukazujú na vhodnosť Integrovaného e-Learningu ako novej formy vzdelávania. Na základe získaných výsledkov z riešenia projektu KEGA č. 3/1080/03 sa katedra stala pracoviskom zodpovedného riešiteľa projektu KEGA č. 3/4128/06 „E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výučby fyziky na univerzitách SR“. Na projekte spolupracujú ako členovia katedry tak i spolupracovníci z katedry moderných filológií PdF TU a taktiež spoluriešitelia z ďalších troch fakúlt STU v Bratislave a PdF UKF v Nitre.
Pracovníci katedry sa podieľajú i na základnom fyzikálnom výskume, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nadobúdania nových vedeckých poznatkov vysokoškolského učiteľa, prostredníctvom riešenia projektov Vedeckej grantovej agentúry (VEGA).

Do aktivít v rámci riešených projektov sú zainteresovaní vždy i študenti. Výstupom sú diplomové práce a práce ŠVOČ, z ktorých Bc. I. Augustín „LMS, jeho aplikácia pre rozvoj e-Learningu vo fyzike“ pod vedením pracovníčky katedry na celoslovenskom kole obsadil 2. miesto.

Komplexný pohľad na vedeckú činnosť a výstupy pracovníkov dokumentuje prezentácia výsledkov vo vedeckých a odborných časopisoch, v zborníkoch a na konferenciách (pozri vedecko-výskumná a publikačná činnosť pracovníkov). Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sú pracovníci katedry aktívne zapojení do:

 •  celoživotného vzdelávania učiteľov (lektorská a pedagogická činnosť) prednáškami v rámci projektu KEGA 3/1080/03, v rámci aktivít Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, ktorá má pôsobisko na TU;
 •  činností externých metodikov Metodicko pedagogického centra v Bratislave;
 •  práce s nadanou mládežou v rámci fyzikálnej olympiády na krajskej i celoslovenskej úrovni;
 •  spolupráce so Slovenskou astronomickou spoločnosťou, Hvezdárňou a Planetáriom Hlohovec, s ktorými pravidelne spolu organizuje Csereho astronomické dni a podieľa sa na ich odbornom programe;
 • aktivít celoslovenskej Terminologickej komisie pre fyziku;
 • aktivít spojených so zavádzaním moderných technológií na fakultnej cvičnej ZŠ;
 • popularizácie fyziky vo verejnoprávnych médiách a sériou pozvaných prednášok: Fyzika a spoločnosť, Fyzika a astronómia a i.;
 • multimediálne výchovno-vzdelávacie predstavenia z prírodných vied;
  aktivít týkajúcich sa organizovania odborných seminárov pre učiteľov základných škôl;
 • prípravy 1. ročníka súťaže ŠVOČ na katedre fyziky PdF TU;
 • činností spojených so zavádzaním aktivizujúcich metód do vyučovania fyziky (skupinová práca, projektové vyučovanie, tvorba prezentácii v PowerPointe a i. );
 • rozvoja medzinárodnej spolupráce s inými spolupracujúcimi pracovislami: Katedra didaktiky fyziky MFF KU v Prahe, CZ a East China University of Science and Technology , Shanghai a prostredníctvom pozvaných prednášok;
 • odborného zabezpečenia Krajských kôl fyzikálnej olympiády kategórie A, B, C, D, E (vrátane konzultačnej činnosti riešenia úloh).