Pedagogický profil katedry

Katedra fyziky je jednou z prírodovedných katedier PdF TU, ktorá sa v súčasnosti podieľa na vzdelávaní a výchove budúcich učiteľov fyziky v kombinácii s predmetmi: matematika, biológia, anglický jazyk a informatika. Komplexne zabezpečuje štúdium v študijnom odbore učiteľstvo fyziky v kombinácii, prostredníctvom teoretických a experimentálnych fyzikálnych disciplín s využitím najnovších metód a foriem výučby s rešpektovaním kritéria najvyššej možnej kvality s postupným realizovaním trendov v procesuálnej stránke vzdelávania, ktoré sú deklarované projektom „Milénium“.

Jednou z priorít katedry je prebudovať fyzikálne vzdelávanie študentov tak, aby vyhovovalo súčasným potrebám nastupujúcej informačnej spoločnosti, pričom je nutné dbať na naplnenie cieľa fyzikálneho vzdelávania – aktívne poznávanie a porozumenie okolitého sveta prostredníctvom – pozorovania a experimentálneho výskumu. Pracovníci katedry v posledných troch rokoch sú spolu priekopníkmi novej formy vzdelávania, ktorá dovoľuje do priameho pedagogického procesu (prednáška, seminár, laboratórne cvičenie) implementovať tri zložky Integrovaného e-Learningu:

  1. Rreálny vzdialený fyzikálny experiment šírený prostredníctvom Internetu;
  2. Eelektronickú učebnicu fyziky (výstup projektu KEGA č. 3/108003 „Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky na technických univerzitách SR);
  3. Bohatú škálu interaktívnych simulácií fyzikálnych javov reálneho sveta, pripravených ako súčasť multimediálnej učebnice a najmä úžasne prepracované aplety a physlety nachádzajúce sa jednak voľne dostupné na internete alebo na CD nosičoch, ktoré si pracovníci zaobstarali pre potreby výučby formou integrovaného e-Learningu. Nadväzujú tak na myšlienky o spôsobe moderného vyučovania fyziky prezentované nositeľom Nobelovej ceny za fyziku 2001 Carlom Paulom Wiemanom.

Katedra fyziky sa okrem toho podieľa na realizácii študijného programu učiteľstva 1. stupňa základnej školy v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Katedra zabezpečuje a realizuje rigorózne konania pre absolventov odboru učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov – fyzika pre II. stupeň ZŠ (PaedDr.)