Materiálno-technické vybavenie pracoviska

S nástupom informačno-komunikačných technológií (IKT) do všetkých sfér nášho života má katedra v súčasnosti okrem možností pracovať v dvoch klasických, špecializovaných laboratóriách (s bezpečnostnými elektrickými rozvodmi, vybavenými PC, prístrojmi a zariadeniami potrebnými na experimentálnu výučbu kurzu všeobecnej fyziky a praktík školských pokusov) i možnosť v širokej miere v prezenčnej forme štúdia využívať najnovšie technológie založené na novej vyššej forme kybernetizácie vzdelávania, tzv. Integrovaného e-Learningu.

Takýmto spôsobom dochádza k rozšíreniu materiálno-technického vybavenia katedry prostredníctvom využívania reálnych fyzikálnych experimentov, ktoré v súčasnosti zdieľa prostredníctvom Internetu spolu s Katedrou didaktiky fyziky MFF KU v Prahe a k posilňovaniu aktivity a tvorivosti študenta, k  využívaniu primárnych zdrojov informácií a zvyšovaniu e-zručností. Nastúpený smer budovania a rozvoja katedry je v súlade so svetovým trendom e- LTR (e-Learning, e-Teaching, e-Research). Finančnú podporu v hodnote viac ako pol milióna Sk v posledných dvoch rokoch katedra získala prostredníctvom riešených grantových úloh. Pracovisko zakúpilo systém ISES (softvare a hardvare), ISES web Control a iné nevyhnutné technické doplnky na reálne experimenty v laboratóriu, ktoré sa postupne budujú v spolupráci s ďalšími 4 významnými pracoviskami (FEI STU, MtF STU, PdF UKF a SjF STU) s cieľom vybudovať prvé slovenské e-laboratórium s centrom na Katedre fyziky PdF TU. Taktiež má možnosť doplňovať knižničné zdroje katedry o najmodernejšie tituly.

Vďaka získaným projektom a medzinárodnej spolupráci katedra má zabezpečený plynulý rozvoj materiálno-technickej bázy, výsledkom ktorej je možnosť študentov experimentovať na novovybudovaných experimentoch, ktoré koncom roka 2007 budú súčasne prenesené na Internet. Takýmto spôsobom sa značne vylepšujú, modernizujú a rozširujú pracoviská katedry a študenti – budúci učitelia tak majú možnosť si nové technológie ozrejmiť a získať ako nové fyzikálne vedomosti, tak nevyhnutné e-zručnosti. K tomuto napomáha i zapojenie sa študentov a pracovníkov katedry fyziky PdF v posledných troch rokoch do medzinárodného projektu Hands on CERN „Particle Physics- International Masterclasses“, na základe ktorého TU získala technické vybavenie a možnosti videokonferencie (VRVS – Virtual Rooms Videoconference Service, web kameru, dataprojektory pre každé laboratórium a i.), ktoré využívajú i študenti aprobácie fyziky. V roku 2006 začali práce na budovaní Multimediálneho laboratórneho internetového štúdia. Pracovníci katedry majú k dispozícii profesionálny systém elektronického vzdelávania (LMS EKP) s elektronickými vzdelávacími materiálmi rešpektujúcimi štandard SCORM.

Katedra v uplynulom roku získala i technické vybavenie (detektor a softvér) na detekciu a lokalizáciu rádioaktívnych zdrojov v životnom prostredí, vďaka čomu študenti majú možnosť sa podieľať na príprave monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí priamo v okolí svojho pracoviska, ktoré sa nachádza neďaleko jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

Na základe dohody o spolupráci medzi KF FEI STU a KF PdF TU študenti magisterského štúdia majú možnosť absolvovať časť laboratórnych cvičení z predmetu Fyzika kondenzovaných látok v špecializovaných experimentálnych laboratóriách pre štrukturálnu analýzu na FEI STU, čím sa zhodnocuje efektivita využívania drahých experimentálnych zariadení a zvyšuje kvalita vzdelávania.

Študenti – prostredníctvom uskutočnenia časti seminárov z predmetu Astrofyzika vo Hvezdárni a Planetáriu v Hlohovci majú možnosti si prakticky overiť teoretické vedomosti zo súčasnej astronómie ( v rozsahu minimálne danej učebnými osnovami) a majú možnosť sa aktívne zúčastniť na astronomických pozorovaniach, ktoré neskôr budú využívať pri vyučovaní a vedení záujmových krúžkov.

6
1 2 5 4 3