Magisterske štúdium

Názov študijného programu:  Učiteľstvo fyziky v kombinácii
Stupeň VŠ štúdia: druhý (Mgr.)
Forma štúdia:

 • denná s dĺžkou štúdia dva roky
 • externá s dĺžkou štúdia dva roky

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupňa)

Študijný program učiteľstvo fyziky v kombinácii s iným predmetom sa študuje v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov.

Absolvent magisterského štúdia učiteľstva si rozšíri teoretické vedomosti z náročnejších častímodernej fyziky, na základe ktorých jasnejšie chápe podstatné súvislosti fyzikálnych javov a má dobrú orientáciu v integrovanom prírodovednom vyučovaní. Získanie praktických zručností prostredníctvom fyzikálnych experimentov a  praktického vyučovaniana hodinách fyziky, overia jeho teoretické znalosti z odboru fyzika, metodológie a z teórie vyučovania fyziky a umožnia mu uplatniť sa po absolvovaní štúdia hneď ako plnohodnotný učiteľ fyziky pre základnú i strednú školu.

Absolvent si zdokonalí svoje IKT kompetencie, v dôsledku ktorých je schopný realizovať a vyhodnocovať fyzikálny experiment s podporou PC, či už priamo v školskom fyzikálnom laboratóriu, alebo prostredníctvom Internetu ako vzdialený reálny experiment, resp. využívať exitujúce fyzikálne simulácie, aplety, či iné rôzne didaktické pomôcky na báze najmodernejších IKT v integrovanom e-learningu.

Znalosti moderných metód  didaktiky fyziky, metód výskumu a vývoja umožnia absolventovi s kombináciou fyzika pokračovať v celoživotnom vzdelávaní sa a v participácii pri príprave a vývoji nových metodických materiálov pre výučbu, ako pri príprave na prácu s nadanými študentmi prostredníctvom napr. fyzikálnej olympiády.

Celkový profil absolventa je v súlade s vymedzením profilu absolventa magisterského štúdia učiteľských študijných odborov, ktorý je uvedený v spoločnom základe študijného programu.

Nosné témy jadra vedomostí

Nosné témy jadra vedomostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia v programoch učiteľstva fyziky v kombinácii s inými predmetmi sú zamerané na nasledovné oblasti:

 • Kvantová fyzika
 • Fyzika kondenzovaných sústav
 • Teória relativity
 • Fyzika interaktívna – prostredníctvom experimentu a simulácii
 • Teória a prax vyučovania fyziky
 • Moderné technológie vo vyučovaní fyziky

Ďalšie témy jadra vedomostí

 • Astrofyzika a kozmológia
 • Vybrané kapitoly z matematiky – aplikácie pre fyziku
 • Fyzika- integrujúca veda
 • Rozvíjanie tvorivosti riešením fyzikálneho problému
 • Modelové prostredie vo fyzike

Diplomová práca

vychádza z odborného a didaktického kontextu predmetu fyzika.

Štátna skúška

 • Obhajoba diplomovej práce, ktorou dokáže spôsobilosť riešiť konkrétne odborné a didaktické zadania v akademickom predmete fyzika;
 • Kolokviálna skúška z oblasti študijného programu akademického predmetu Fyzika a overenie spôsobilosti syntézy získaných poznatkov, t.j. z predmetov nosného jadra s dôrazom na teóriu a prax vyučovania fyziky.

Počet a kvalita študentov v študijnom programe

V odbore „Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou“ fakulta od roku 1998 postupne zvyšuje počty študentov. Náročnosť tohto štúdia sa odráža v počte absolventov v uplynulých rokoch (42). V súčasnosti nové kombinácie ukazujú, že záujem narastá a zvyšuje sa najmä pre kombináciu fyzika s anglickým jazykom. Všetci absolventi fyziky majú rôznorodú škálu uplatnenia a pôsobnosti. Nie je nám známy prípad, že by absolvent kombinácie s fyzikou bol nezamestnaný.