Bakalárske štúdium

Absolvent bakalárskeho študijného programu je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania. Okrem netradičných pozícií pomocného učiteľa sa absolventi tohto stupňa štúdia uplatnia ako vedúci záujmových krúžkov a vychovávatelia v inštitúciách a zariadeniach pre využívanie voľného času. Absolventi prírodovedných zameraní zvládnu technické práce v laboratóriách prevádzkových a výskumných a vývojových zariadení, absolventi orientovaní na informatiku sú dobre pripravení pre zariadenia využívajúce modernú výpočtovú techniku. Flexibilný študijný program spolu s pedagogickým pozadím štúdia umožňuje orientovať sa na širokú paletu povolaní od spravovania malých školských počítačových sietí až po rutinné spracúvanie e-learningových produktov.

Podmienky ukončenia štúdia

Základnou podmienkou ukončenia štúdia v bakalárskom študijnom programe je získanie 180 kreditov v zmysle pravidiel určených študijným poriadkom PdF TU a pravidiel na zostavovanie študijného plánu študenta obsiahnutých v študijnom programe.

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe pozostáva z:

  • rozpravy a obhajoby záverečnej (bakalárskej) práce
  • skúšky z jadra pedagogicko – psychologického kontextu odboru a z odborného jadra predmetových zameraní študijného programu

Bakalárska práca má spravidla rozsah 30 strán. Tematicky je zameraná na odborný aspekt príslušných akademických predmetových špecializácií, pričom si študent volí jeden z predmetov svojej predmetovej špecializácie. V bakalárskej práci študent prezentuje spôsobilosť orientácie v príslušnom odbore a schopnosť komplexného spracovania zvolenej odbornej témy. Za bakalársku prácu sa získava 10 kreditov