Vzdelávací kurz – Nové!

  logo truni            Trnavská univerzita v Trnave

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KAtedra  Fyziky

Priemyselná 4,  918 43 Trnava

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

Pozvánka

Katedra fyziky PdF TU  v rámci projektu  KEGA č. 020TTU-4/2013 „Príprava akreditovaného personalizovaného IKT vzdelávacieho pracoviska učiteľov prírodných vied“ usporiada

v dňoch  17. – 18. 9. 2015

motivačný vzdelávací kurz  pre učiteľov fyziky  základných a stredných škôl

Ako učiť bádateľským spôsobom fyziku zaujímavejšie s využitím najmodernejších IKT prostriedkov

Program kurzu:

Štvrtok 17.  9.  2015

8.00 –  8.30         Privítanie účastníkov a  program

8.30 -  10.00       Bádateľská výučba  s využitím vzdialených experimentov

10.30 – 12.00     Práca s dátami – ich spracovanie a modelovanie

12.00 – 13.00      Miniprojekt 1

13.00 -  14.00     Prestávka -  obed

14.00  - 15.00      Využitie  prostredia MOODLE a  hlasovacieho  zariadenia ako podpora bádateľskej  výučby

15.00 – 16.00      Tvorba otázok pre spätnú väzbu hlasovaním

16.30 – 18.00      Príprava  učebnej jednotky bádateľskej výučby  – miniprojekt 2

18.00 – 21.00      Spoločná večera

Piatok 18. 9. 2015

8.30 – 12.00        Samostatná  práca na tematickom celku  bádateľské výučby  s využitím

vzdialených experimentov  pod  vedením lektorov katedry

12.00 – 13.00      Prestávka -  obed

13.00 – 15.00      Diskusia  a prezentácia   spracovaných projektov bádateľskej výučby

15.00 – 18.00      Prezentácia  zaujímavých  jednoduchých  fyzikálnych  experimentov

Strava a ubytovanie budú  zabezpečené  a hradené organizátormi pre tých účastníkov,  ktorí sa prihlásia najneskôr  do 31. júla 2015.  Počet účastníkov v kurze bude obmedzený.

Aktívna účasť kurzu  môže byť  prípravou na:

  • rigoróznu skúšku na Katedre fyziky  s udelením vedeckej hodnosti PaedDr.  (spracovanie  rigoróznej práce v rámci kurzu  v spolupráci s odborníkmi  z danej oblasti);
  • atestačné skúšky (I. a II.) v rámci  kontinuálneho vzdelávania s možnosťou  prípravy práce v rámci kurzu pod vedením odborníkov.

kolektiv 1 kurzu OK

Účastníci seminára 1. cyklu kurzu v roku 2014

Pozvánka a prihláška sú dostupné na webe Katedry fyziky  PdF  TU: http://kf.truni.sk  Prihlášky  na kurz zasielajte na adresu: kmif@truni.sk.  V prípade otázok je možné sa informovať na tel. č:  +421335939530, resp.+421905847201

   Na  Vašu účasť sa tešia organizátori kurzu.

Prihlášku na kurz je možné stiahnuť tu.