Pozvánka na prednášku

V prírodných vedách získame poznatky pozorovaním – vo fyzike pozorovaním fyzikálnych javov. Pri pozorovaní zisťujeme a uvedomujeme si vzájomné súvislosti javov. Aby sme mohli fyzikálne javy pozorovať, zámerne vytvárame podmienky, pri ktorých môžeme študovať určitú stránku skúmaného javu. Takúto činnosť nazývame fyzikálny pokus alebo experiment.

V rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014“

Katedra fyziky PdF TU Vás všetkých srdečne pozýva

na prednášku

 Benuska_prednaska

PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.

„Bádateľská fyzika “,

 ktorá sa uskutoční dňa

 27. novembra 2014 o 11.00 hod.

na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave (Na hlinách 7279/30, Trnava) .

 Prednáška je zameraná na navodenie takých situácií, v ktorých majú žiaci možnosť získavať vedomosti aktívnou výskumnou činnosťou, bádaním. Jednotlivé bádateľské aktivity sa od seba odlišujú v závislosti od miery zapojenia žiaka, práce učiteľa a podpory učebnými materiálmi a pomôckami. Vyučovanie bádaním charakterizuje voľnejšie, menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov.

 Súčasťou prednášky sú interaktívne ukážky,

ukážka riadeného objavovania, riadeného bádania. 

Tešíme sa na Vašu účasť!