Exkurzia žiakov na Katedre fyziky PdF TU v Trnave

V dňoch 22. 10. 2014 a 23. 10. 2014 navštívili Katedru fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (KF PdF TU) žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave  s cieľom dozvedieť sa viac a na vlastné oči vidieť e-Laboratórium fyziky. Exkurzia s názvom Reálne vzdialené experimenty vznikla z iniciatívy absolventky KF PdF TU v Trnave, ktorá v súčasnosti pracuje ako učiteľka fyziky na SZŠ v Trnave. Účelom exkurzie bolo zvýšiť záujem žiakov o štúdium fyziky prostredníctvom problematiky vzdialeného experimentovania, na ktorú sa KF špecializuje. V rámci návštevy malo 63 žiakov spolu s pedagogickým dozorom možnosť zoznámiť sa s laboratóriami katedry ako i s vedecko-výskumným zameraním pracovníkov a výsledkami ich práce. Boli im prezentované metódy, s ktorými sa študenti s aprobáciou fyzika v kombinácii stretávajú nielen na vyučovaní v rámci jednotlivých predmetov, ale aj pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, prípadne ŠVOČ.

Prvým bodom exkurzie bolo predstavenie laboratórneho systému ISES, ktorý tvorí základný element pre prácu s fyzikálnymi experimentmi na našej katedre. Prezentácia bola spojená s ukážkami jednoduchých experimentov. Realizovaná bola vo fyzikálnom laboratóriu, v ktorom mali žiaci možnosť vidieť aj technicky náročnejšie experimenty. V rámci krátkeho opisu  jednotlivých experimentov sa súčasne oboznámili s pojmom vzdialený experiment – experiment s možnosťou ovládania a merania fyzikálnych veličín cez internet, s jeho tvorbou a využitím.

Druhým bodom exkurzie bola prehliadka e‑Laboratória fyziky KF PdF TU v Trnave, kde mali žiaci možnosť vidieť technické vyhotovenie jednotlivých častí všetkých experimentov, ich funkčnosť v reálnom čase, ako  aj celkový dizajn. Pri prezentácii každého vzdialeného experimentu im bolo stručne vysvetlené, čo daným experimentom môžeme pozorovať, aké veličiny dokážeme zaznamenávať meracími prístrojmi a aké javy vieme skúmať experimentom. Žiaci sa v priebehu výkladu mali možnosť pýtať na to, čo ich zaujímalo. Položené otázky boli spojené s využitím vzdialených experimentov, s ich budovaním, udržiavaním, prípadne žiakov zaujímala doba vytvorenia jedného experimentu alebo to, kto sa na jeho vytváraní zúčastnil.

Kolektív KF sa chce poďakovať vedeniu  PdF TU v Trnave za možnosť uskutočniť túto aktivitu a Mgr. Š. Lapšanskej za jej iniciatívu, že práve takouto formou sme mohli spoločne spopularizovať fyziku žiakom stredných škôl. Veríme, že rovnako úspešné akcie budeme môcť v budúcnosti organizovať častejšie.

Lukáš Tkáč

DSC02520 DSC02524 DSC02522 DSC02525 DSC02528 DSC02532 DSC02540 DSC02534 DSC02541 IMAG1812 DSC02548 PA230837 PA230831 PA230839