8. ročník ŠVOČ

8. ročník ŠVOČ  na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Poznatky zo stretnutia vedúcich katedier fyzík, pripravujúcich budúcich učiteľov fyziky pre základné a stredné školy, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach v dňoch 5.2. – 6.2. 2014 ukázali, že záujem o štúdium učiteľstva v kombinácii  s fyzikou na Slovensku nie je veľmi veľký a situácia sa od vlaňajšieho roka na Slovensku nezlepšila.  Rovnako tomu je i na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Počet študentov, záujemcov o fyzikálne vzdelávanie sa pracovníkom katedry nedarí zvyšovať i napriek tomu, že sa snažia o propagáciu štúdia. Na druhej strane študenti  môžu pociťovať výhodu malého počtu študentov, ktorá umožňuje tesnejšiu starostlivosť o vedecký rast študentov zo strany pedagógov. Študenti  a pedagógovia majú priestor a možnosti na spoločné aktivity. Jednou z nich je i príprava študentských projektov, ktoré  následne prejdú do súťažnej práce ŠVOČ, ktorá sa každoročne už viac rokov za sebou uskutočňuje na Katedre fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Tohtoročný, už ôsmy ročník fakultného kola ŠVOČ, konaného pod záštitou dekana PdF TU prof. PaedDr. René Bílika, CSc. sa uskutočnil dňa 15. 5. 2014  na katedre fyziky.  Z celkového počtu študentov sa súťaže zúčastnilo 50 %.

Predseda odbornej komisie prof. Ing. František Schauer, DrSc. spolu s členmi: doc. RNDr. Miroslavou Ožvoldovou, CSc., doc. RNDr. Petrom Čerňanským, PhD., PaedDr. Žanetou Gerhátovou, PhD. a  Mgr. Lukášom Tkáčom, PhD. z prednesených  súťažných prezentácií  prác  ocenili  nasledovné práce:

  1. miesto: Bc. Michaela Rajničová – Modelovanie a využitie levitácie v magnetickom poli

Práca predstavuje matematický aparát žiaduci pre teoretický opis správania sa magnetického dipólu vo vonkajšom magnetickom poli a modelovanie priestorového rozloženia magnetického poľa reálnej cievky. Teoretické výpočty autorka porovnala s hodnotami získanými experimentálne mapovaním magnetického poľa solenoidu a permanentného magnetu pomocou teslametra v systéme ISES.

20140515_114438-

Víťazka ôsmeho ročníka ŠVOČ 2014 Bc. Michaela Rajničová -  pri preberaní diplomu (v strede) od predsedu komisie prof. Ing. F. Schauera, DrSc.  spolu  s členkami komisie: doc.  RNDr. M. Ožvoldovou, CSc.( vľavo) a  PaedDr. Žanetou Gerhátovou (vpravo),

foto – Ing. Miroslava Tkáčová

 2. miesto: Terézia Jindrová   – Pohyb v gravitačnom poli v podmienkach Zeme

Cieľom práce bolo overiť experimentálne získané výsledky z interaktívnych simulácií venovaných sa tejto problematike s reálnym pohybom na Zemi.

3. miesto: Lenka Hanusová – Energy skate park

Práca ukázala možnosti, ktoré pri objasňovaní fyzikálnych zákonov poskytuje  interaktívna simulácia „Energy skate park“ z dielne Physics Education Technology, University of Colorado at Boulder, USA, zameranej na dôležitú fyzikálnu veličinu – energiu. Simulácia  je voľne dostupná na adrese: http://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park-basics.

20140515_115008-

  Kolektív účastníkov ôsmeho ročníka ŠVOČ 2014 na Katedre fyziky PdF

foto – Ing. Miroslava Tkáčová

V mene organizátorov súťaže,  ešte i týmto spôsobom gratulujeme všetkým oceneným víťazkám a ďakujem všetkým súťažiacim, ako i pracovníkom, ktorí sa študentom venovali pri odbornej príprave a tak umožnili konanie ďalšieho, ôsmeho ročníka tejto súťaže i v náročných podmienkach. Taktiež ďakujeme za podporu zo strany vedenia PdF TU pri organizovaní akcie.

Pozývame Vás a tešíme sa na Vašu účasť na deviatom ročníku  ŠVOČ v máji 2015.

V Trnave, 16. 5. 2014

doc. RNDr.  Miroslava Ožvoldová, CSc.

                                                                         vedúca Katedry fyziky PdF TU