Archívy kategórií: Nezaradené

Pozvánka na prednášku

V prírodných vedách získame poznatky pozorovaním – vo fyzike pozorovaním fyzikálnych javov. Pri pozorovaní zisťujeme a uvedomujeme si vzájomné súvislosti javov. Aby sme mohli fyzikálne javy pozorovať, zámerne vytvárame podmienky, pri ktorých môžeme študovať určitú stránku skúmaného javu. Takúto činnosť nazývame fyzikálny pokus alebo experiment.

V rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014“

Katedra fyziky PdF TU Vás všetkých srdečne pozýva

na prednášku

 Benuska_prednaska

PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.

„Bádateľská fyzika “,

 ktorá sa uskutoční dňa

 27. novembra 2014 o 11.00 hod.

na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave (Na hlinách 7279/30, Trnava) .

 Prednáška je zameraná na navodenie takých situácií, v ktorých majú žiaci možnosť získavať vedomosti aktívnou výskumnou činnosťou, bádaním. Jednotlivé bádateľské aktivity sa od seba odlišujú v závislosti od miery zapojenia žiaka, práce učiteľa a podpory učebnými materiálmi a pomôckami. Vyučovanie bádaním charakterizuje voľnejšie, menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov.

 Súčasťou prednášky sú interaktívne ukážky,

ukážka riadeného objavovania, riadeného bádania. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Exkurzia žiakov na Katedre fyziky PdF TU v Trnave

V dňoch 22. 10. 2014 a 23. 10. 2014 navštívili Katedru fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (KF PdF TU) žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave  s cieľom dozvedieť sa viac a na vlastné oči vidieť e-Laboratórium fyziky. Exkurzia s názvom Reálne vzdialené experimenty vznikla z iniciatívy absolventky KF PdF TU v Trnave, ktorá v súčasnosti pracuje ako učiteľka fyziky na SZŠ v Trnave. Účelom exkurzie bolo zvýšiť záujem žiakov o štúdium fyziky prostredníctvom problematiky vzdialeného experimentovania, na ktorú sa KF špecializuje. V rámci návštevy malo 63 žiakov spolu s pedagogickým dozorom možnosť zoznámiť sa s laboratóriami katedry ako i s vedecko-výskumným zameraním pracovníkov a výsledkami ich práce. Boli im prezentované metódy, s ktorými sa študenti s aprobáciou fyzika v kombinácii stretávajú nielen na vyučovaní v rámci jednotlivých predmetov, ale aj pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, prípadne ŠVOČ.

Prvým bodom exkurzie bolo predstavenie laboratórneho systému ISES, ktorý tvorí základný element pre prácu s fyzikálnymi experimentmi na našej katedre. Prezentácia bola spojená s ukážkami jednoduchých experimentov. Realizovaná bola vo fyzikálnom laboratóriu, v ktorom mali žiaci možnosť vidieť aj technicky náročnejšie experimenty. V rámci krátkeho opisu  jednotlivých experimentov sa súčasne oboznámili s pojmom vzdialený experiment – experiment s možnosťou ovládania a merania fyzikálnych veličín cez internet, s jeho tvorbou a využitím.

Druhým bodom exkurzie bola prehliadka e‑Laboratória fyziky KF PdF TU v Trnave, kde mali žiaci možnosť vidieť technické vyhotovenie jednotlivých častí všetkých experimentov, ich funkčnosť v reálnom čase, ako  aj celkový dizajn. Pri prezentácii každého vzdialeného experimentu im bolo stručne vysvetlené, čo daným experimentom môžeme pozorovať, aké veličiny dokážeme zaznamenávať meracími prístrojmi a aké javy vieme skúmať experimentom. Žiaci sa v priebehu výkladu mali možnosť pýtať na to, čo ich zaujímalo. Položené otázky boli spojené s využitím vzdialených experimentov, s ich budovaním, udržiavaním, prípadne žiakov zaujímala doba vytvorenia jedného experimentu alebo to, kto sa na jeho vytváraní zúčastnil.

Kolektív KF sa chce poďakovať vedeniu  PdF TU v Trnave za možnosť uskutočniť túto aktivitu a Mgr. Š. Lapšanskej za jej iniciatívu, že práve takouto formou sme mohli spoločne spopularizovať fyziku žiakom stredných škôl. Veríme, že rovnako úspešné akcie budeme môcť v budúcnosti organizovať častejšie.

Lukáš Tkáč

DSC02520 DSC02524 DSC02522 DSC02525 DSC02528 DSC02532 DSC02540 DSC02534 DSC02541 IMAG1812 DSC02548 PA230837 PA230831 PA230839

Prednáška

 V rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014“

Katedra fyziky PdF TU organizovala prednášku

    Krempasky_prednaska

 prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc.

„Rekordy vo vesmíre “,

ktorá sa uskutočnila dňa

20. novembra 2014 o 14.00 hod.

v miestnosti 1P1 (1. poschodie) na Pedagogickej fakulte TU na Priemyselnej ulici č. 4 v Trnave.

Fotogaléria z prednášky : 

20141120_141134 20141120_140439 20141120_140409 20141120_140339 20141120_140351

 

Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

 

photo_DrLT

konzultácie:
pondelok, streda 9:30 – 11:10
miestnosť:
3. poschodie, č. 427
telefón:
033/5516047 kl. 536
email:
lukas.tkac@truni.sk
Vzdelanie
titul študijný, resp. vedný odbor dosiahnuté
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Mgr. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika,  fyzika 2009
MTF v Trnave, STU v Bratislave PhD. Didaktika technických profesijných predmetov, 1.1.10 odborová didaktika 2012
Pracovné pomery
Pracovisko funkčné zaradenie od – do
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta vedecko-výskumný pracovník 2012 – doteraz
Dĺžka pedagogickej praxe: 3 rokov
Členstvo v profesijných organizáciách
Člen programového výboru konferencie Experiment@ International Conference http://paginas.fe.up.pt/~expat/ od 2011
Člen programového výboru konferencie EDUCON2015
http://www.educon-conference.org/educon2015/cfp_itep15.php
od 2014
Odborné záujmy
Tvorba vzdialených experimentov a laboratórií v prírodných vedách a ich využitie v edukačnom procese.
Štúdium oblasti molekulárnej elektroniky.
Vedecké aktivity – grantová činnosť
Hlavný riešiteľ:

 1. Grant TU 10/TU/13 Energia vo vyučovaní fyziky s využitím vzdialeného experiment
 2. Grant TU 7/TU/14 Technika budovania vzdialenégho experimentu

Člen riešiteľského kolektívu :

 1. KEGA 020TTU-4/2013 Príprava akreditovaného personalizovaného IKT vzdelávacieho pracoviska učiteľov prírodných vied ; spoluriešiteľ, (vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.)
 2. KEGA 011TTU-4/2012 Energia ako kategória v prírodovednom vzdelávaní prostredníctvom vzdialených experimentov a integrovaného e-learningu; spoluriešiteľ, (vedúci riešteľ: prof. Ing. František Schauer, DrSc.)
 3. APVV 0096-11 Úloha defektov v organických polovodičoch pre slnečné články; spoluriešiteľ, (vedúci riešiteľ: prof. Ing. František Schauer, DrSc.)
 4. 026STU-4/2011 Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR
 5. 031-035STU-4/2010 Modely projektového vyučovania na SOŠ
 6. 014TVU-4/2011 Vzdialené e-laboratóriá – prostriedok výučby prírodovedných a technických disciplín na stredných školách v kontexte EU
 7. 3/7227/09: Dobudovanie reálneho on-line e-laboratória – prostredia pre integrované rozvíjanie kľúčových kompetencií študenta a učiteľa  tretieho tisícročia
 8. 1/0332/08: Globálne prístupné experimenty v prírodných vedách ako súčasť Integrovaného e-Learningu,
Publikácie
AAB Schauer, František – Ožvoldová, Miroslava – Gerhátová, Žaneta – Tkáč, Lukáš. Vzdialené laboratóriá pri diseminácii vedeckých poznatkov. 1. vyd., Ed. František Schauer, Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, 238 s., ISBN 978-80-8082-770-0.
ABC Schauer, František – Ožvoldová, Miroslava – Tkáč , Lukáš. INTe-l: wide open door for education by remote and virtual experiments exemplified on electricity, magnetism and electromagnetism. In: IT innovative practices in secondary schools, Bilbao : University of Deusto, 2013,  s. 205-251, ISBN 978-84-15759-16-4.
ABC Tkáč, Lukáš – Schauer, František. Laboratory work by remote experimentation in distance education. In: INNOVATIONS 2013,  Potomac : iNEER, 2013,  s. 101-122, ISBN 978-0-9818868-4-8. – ISSN 1553-9911.
ADM Tkáč, Lukáš – Schauer, Franz – Gerhátová, Žaneta. Chemical energy sources transformations by remote experiment. In: International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol. 10, No .4, 2014, pp. 35, ISSN 1861-2121.
ADM Ožvoldová, Miroslava – Špiláková, Petra – Tkáč, Lukáš. Archimedes’ Principle-Internet Accessible Remote Experiment. In: International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol. 10, No .5, 2014, pp. 36, ISSN 1861-2121.
ADF Ožvoldová, Miroslava – Schauer, František, Čerňanský, Peter – Gerhátová, Žaneta – Tkáč, Lukáš – Beňo, Miroslav – Žovínová, Michaela. 1st Slovak Natural Sciences e-Laboratory.
In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2011, Vol. 40, No. 2, s. 31-37, ISSN 1335-4981.
AED Tkáč, Lukáš – Schauer, František. Kamera ovládaná cez internet ako súčasť vzdialeného experimentu. In: Mladí vedci 2010 : Zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov, Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 576-582, ISBN 978-80-8094-742-2.
AFC Ožvoldová, Miroslava – Špiláková, Petra – Tkáč, Lukáš. Archimedes’ Principle remote experiment. In: REV 2014,  Piscataway : IEEE, 2014, S. 151-158, ISBN 978-1-4799-2025-9.
AFC Ožvoldová, Miroslava – Schauer, František – Čerňanský, Peter – Gerhátová, Žaneta -  Tkáč, Lukáš – Beňo, Miroslav – Žovínová, Michaela. Prvé slovenské internetové vzdialené prírodovedné e-laboratórium. In: Sborník příspevků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2010. s. 177-183. ISBN 978-80-7435-067-2.
AFC Horňáková, Veronika – Štúr, Milan – Podařil, Martin – Tkáč, Lukáš. Individual work and teamwork in the project at the instruction and practice. In: WCCA´ 2012 : Proceedings, World Congress on Communication and Arts. April 15-18, 2012, Guimaraes, Portugal : COPEC, 2012,  s. 17-20, ISBN 978-85-89120-90-6.,  ISBN 978-85-89549-86-8.
AFC Horňáková, Veronika – Ridzoňová, Zuzana – Petnuchová, Jana – Tkáč, Lukáš – Podařil, Martin – Štúr, Milan. Model of the quality assessment of vocational education and preparation II.
In: Quaere 2012 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové, ČR, 14 – 18. května 2012,  Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s. 810-818, ISBN 978-80-905243-0-9.
AFC Schauer, František – Gerhátová, Žaneta – Tkáč, Lukáš. Remote experiment on characterization of energy transducers. In: REV 2014, s. 248-253, ISBN 978-1-4799-2025-9.
AFC Gerhártová, Žaneta – Čerňanský, Peter – Tkáč, Lukáš. Remote experiment in chemistry for science education. Proceedings of the 8 International Conference on Hands on Science, University of Ljubljana, Slovenia 2011, HSCI, September 15 – 17, 2011. ISBN 987-989-95095-7-3.
AFC Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Remote experiments for Integrated e-Learning course in Electricity and Magnetism. In: REV 2011. Remote Engineering & Virtual Instrumentation : 8th International Conference. Brasov, Romania, June 28 – July 1, 2011, Brasov : Transilvania University of Brasov, 2011, s. 262-268, ISBN 978-3-89958-555-1.
AFC Schauer, František – Gerhátová, Žaneta – Ožvoldová, Miroslava – Čerňanský, Peter – Tkáč, Lukáš Electrochemistry remote experiment – galvanic cell – II. In: REV 2012, Bilbao, Spain : University of Deusto, 2012, p. 6, ISBN 978-1-4673-2541-7.
AFC Schauer, František – Ožvoldová, Miroslava – Čerňanský, Peter – Gerhátová, Žaneta – Tkáč, Lukáš – Kostelníková, Michaela. Material science internet remote experiments : solid state photovoltaic inorganic and organic/inorganic nanoheterostructural cell characterization in teaching. In: ICL 2012, Villach, Austria, 2012, p. 6, ISBN 978-1-4673-2426-7.
AFC Tkáč, Lukáš – Gerhátová, Žaneta: Tvorba webovej stránky pre stredné odborné školy s elektrotechnickým zameraním. In: Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : 10. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference, Olomouc, 20.-21. června 2012, Olomouc : Agentura Gevak, 2012, s. 599-603, 2. diel, ISBN 978-80-86768-36-6.
AFC Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Reálne vzdialené experimenty v kontexte dištančného vzdelávania. In: Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost, vol. II. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s. 66-71, ISBN 978-80-904877-9-6.
AFC Schauer, František – Tkáč, Lukáš. Energy balance in real electronic RLC circuits by remote experimentation. In: Procedia – social and behavioral sciences, Vol. 89, 2013, s. 158 -162, ISSN 1877-0428.
AFC Novota, Marián – Záň, Michal – Tkáč, Lukáš – Kadnár, Jozef – Klierová, Martina – Záhorcová, Erika – Ridzoňová, Zuzana – Štefková, Petra – Podařil, Martin – Štúr, Milan – Petnuchová, Jana – Horňáková, Veronika: Hodnotenie kvality stredných odborných škôl v Slovenskej republike.
In: Trendy ve vzdělávání 2012, Informační technologie a technické vzdělávání : 10. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference, Olomouc, 20.-21. června 2012, Olomouc : Agentura Gevak, s. 220-224, 1. diel, ISBN 978-80-86768-36-6.
AFC Ožvoldová, Miroslava – Schauer, František – Čerňanský, Peter – Gerhátová, Žaneta – Tkáč, Lukáš -  Beňo, Miroslav. 1st Slovak Internet Natural Sciences Remote eLaboratory (INReL). In: Proceedings of the Conference REV 2010. Sweden, Stockholm. Wien – Austria, International association of Online Engineering, 2010, pp. 313 – 319, ISBN 978-3-89958-540-7.

 

AFC Tkáč, Lukáš – Schauer, František. Remote experiments for basic course Electricity and magnetism implemented into education by integrated e-learning In: Exp.at ´11, Lisbon : Calouste Gulbenkian Foundation, 2011, s. 238-242, ISBN 978-989-20-3008-1.
AFC Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Dissemination of science among students by remote experimentation. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. CY-ICER 2012 : Cyprus International Conference on Educational Research, North Cyprus, US, 08-10 February, 2012, Vol. 47, s. 1335-1340,  ISSN 1877-0428.
AFC Tkáč, Lukáš – Kostelníková, Michaela – Ožvoldová, Miroslava. The characteristics of DC source as a part of Integrated e-learning in Electricity. In: 2013 International conference on interactive collaborative learning (ICL), Kazan : Kazan National Research Technological University in Kazan, 2013, s. 249-253, ISBN 978-1-4799-0153-1.
AFD Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Prvé Slovenské internetové vzdialené prírodovedné e-laboratórium a pohľad študentov na využívanie experimentov na hodine fyziky.
In: Poznatky modernej fyziky a ich aplikácia do vyučovania fyziky : Ružomberok, 27. – 28. január 2011, Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, s. 45-55, ISBN 978-80-8084-798-2.
AFD Kostelníková, Michaela -  Tkáč, Lukáš. Počítačom podporované experimenty s podporou systému ISES v prírodovednom vzdelávaní. In: Tvorivý učiteľ fyziky V., Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2012, s. 158-165, ISBN 978-80-970625-7-6.
AFD Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Interactive remote experiment as a part of integrated e-learning.
In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI : Annual Conference 2010. Diversity unifies – Diversity in Engineering Education, 19th – 22 th September 2010, Trnava, Slovakia. – Brussel : SEFI, 2010. – ISBN 978-2-87352-003-8.
AFD Lustig, František – Schauer, František, Ožvoldová Miroslava – Tkáč, Lukáš – Brom, Pavel. Remote experiments with system ISES = Vzdálené experimenty se systémem ISES. In: Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva.  Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Pobočka JSMF v Nitre, 2013, s. 394-408, ISBN 978-80-558-0232-9.
AFD Tkáč, Lukáš. Remote experiments from electricity and magnetism in distance education.
In: International Doctoral Seminar 2012 : proceeding. Smolenice Castle, SR, May 20-22, 2012. – Trnava : AlumniPress, 2012, s. 474-480, ISBN 978-80-8096-164-0.
AFD Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Interaktívny vzdialený experiment v elektronike – prenos energie v oscilátoroch. In: SCHOLA 2009 : 9. medzinárodná vedecká konferencia Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. Trnava, 3.-4.12.2009. – Trnava : AlumniPress, 2009, s. 456-461. ISBN 978-80-8096-106-0.
AFD Schauer, František – Ožvoldová, Miroslava – Čerňanský, Peter – Válková, Lenka – Majerčík, Pavol – Žovínová, Michaela – Slaninka, Alojz – Tkáč, Lukáš. E-laboratórium v Integrovanom e-Learningu. In: SFS – Tvorivý učiteľ fyziky, Smolenice, 2008. Košice: Equilibria, 2008, s. 67-72. ISBN 978-80-969124-6-9.

 

AFD Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Vzdialené experimenty z oblasti elektroniky pasívnych obvodov.
In: Tvorivý učiteľ fyziky IV : Národný festival fyziky 2011. Smolenice, SR, 12. – 15. apríl 2011. – Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2011, s. 223-228, ISBN 978-80-970625-3-8.
AFD Gergelová, Eva – Mikušová, Michaela – Tkáč, Lukáš. Odborná príprava budúcich učiteľov v Slovenskej a Českej republike. In: Inovácie v pedagogicko-psychologickej príprave budúcich učiteľov stredných odborných škôl : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra, 26. november 2009. – Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009, s. 66-72, ISBN 978-80-552-0462-8.
AFD Schauer, František – Ožvoldová, Miroslava – Čerňanský, Peter – Kozík, Tomáš – Válková, Lenka – Slaninka, Alojz – Žovínová, Michaela – Majerčík, Pavol – Tkáč, Lukáš. Slovak e-Laboratory of Remote Interactive Experiments for University Teaching by Integrated e-Learning. In: ICETA 2008 6th International Conference on Emerging eLearning Technologies And Applications: September 11-13, 2008, Stará Lesná, The High Tatras, Slovakia. Košice: elfa, s.r.o., 2008, s. 467-472. ISBN 978-80-8086-089-9.
AFD Tkáč, L. Počítačovo orientovaný vzdialený experiment – prenos energie v oscilátoroch. In Študentská vedecká konferencia – Zborník recenzovaných príspevkov [CD-ROM]. Bratislava, 2009, s. 1683-1688, ISBN 978-80-223-2639-1.
AFG Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Remote experiments for basic course Electricity and Magnetism implemented into education by Integrated e-learning. In: 1st Experiment@International Conference on Remote & Virtual Labs. – Lisbon : Calouste Gulbenkian Foundation, 2011, s. 55, ISBN 978-989-20-3008-1.
AFH Tkáč, Lukáš -  Schauer, František. An interactive remote experiment as a part of integrated e-learning. In: “Diversity unifies – Diversity in Engineering Education”, Brussel : SEFI, 2010, s. 334-335. ISBN 978-2-87352-003-8.
AFH Tkáč, Lukáš – Schauer, František: Prvé Slovenské internetové vzdialené prírodovedné e-laboratórium a pohľad študentov na vyžívanie experimentov na hodine fyziky. In: Fyzikálne vzdelávanie v kontexte modernej fyziky : Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, 27. – 28. január, 2011. – Ružomberok : Katolícka univerzita, 2011, s. 28, ISBN 978-80-8084-650-3.
BFA Schauer, František – Gerhátová, Žaneta – Tkáč, Lukáš. ENERGY – remote experiment on characterization of energy sources. In: Multimedia in physics teachings and learning Madrid : EPS, 2013, s. 48.
FAI Schauer, František – Ožvoldová, Miroslava – Gerhátová, Žaneta – Tkáč, Lukáš. Vzdialené laboratóriá pri diseminácii vedeckých poznatkov. 1. vyd., Ed. František Schauer, Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, 238 s., ISBN 978-80-8082-770-0.
DAI Tkáč, Lukáš. Interaktívny vzdialený experiment vo výučbe elektroniky. Dizertačná práca, Trnava:

MTF STU, 2012. 148 s.

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

 photo_DrJB
konzultácie:
štvrtok 8:30 – 9:30, 14:30 – 15:30
miestnosť:
3. poschodie, č. 428
telefón:
033/5516047 kl. 534
email:
jozef.benuska@truni.sk
Vzdelanie
titul študijný, resp. vedný odbor dosiahnuté
Pedagogická fakulta v Nitre Mgr. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika, základy techniky 1983
Pedagogická fakulta v Nitre PaedDr. rigorózna skúška 1986
UKF FPV v Nitre, katedra fyziky 2. kvalifikačná skúška 1998
Metodicko-pedagogické centrum Trenčín Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch 2007
UKF FPV v Nitre, katedra fyziky PhD. metodika fyziky, aplikácia digitálnych technológií vo vyučovacom 2008
Pracovné pomery
Pracovisko funkčné zaradenie od – do
Gymnázium Partizánske učiteľ fyziky, informatiky, základov odbornej prípravy 1983 – 2001
Gymnázium Myjava učiteľ fyziky a informatiky 2001- 2002
Metodicko-pedagogické centrum, BB metodik 2005- 2006
Gymnázium Martin učiteľ fyziky 2002 – doteraz
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave odborný asistent od 2014
Dĺžka pedagogickej praxe: 31 rokov
Členstvo v profesijných organizáciách
Predseda FPS JSMF  od 2008
Člen redakčnej rady časopisu OBZORY MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY  od 2012
Pedagogické aktivity
• Lektor vzdelávania učiteľov fyziky v oblasti aplikácií informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese
• Člen centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu V.P. Tótha v Martin
Publikácie
BCB Učebnice pre základné a stredné školy

BCB01

Pišút, Ján – Demkanin, Peter – Hanč, Jozef – Šabo, Ivan – Balek, Vladimír -  Beňuška, Jozef : Fyzika pre 4. ročník gymnázií – SPN- Mladé letá – Bratislava 2003 – ISBN 80-10-00191-0

BCB02

Beňuška, Jozef : Fyzika pre gymnáziá, sila a pohyb, vyd.: Bratislava : KVANT, 2013 – 81 s. : fareb. fotogr., sch., tab. ; ISBN 9788097137861 (brož.)

BCB03

Beňuška, Jozef : Fyzika pre gymnáziá, vlastnosti kvapalín a plynov, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013 – 62 s. : fareb. fotogr., sch., tab. ; ISBN 9788097137878 (brož.)

BCB04

Beňuška, Jozef : Fyzika pre gymnáziá, elektrina, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013 – 47 s. : fareb. fotogr., sch., tab. ; ISBN 9788097137885 (brož.)

BCB05

Beňuška, Jozef : Fyzika pre gymnáziá, magnetizmus, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013 – 49 s. : fareb. fotogr., sch., tab. ; ISBN 9788097137892 (brož.)

BCB06

Beňuška, Jozef : Fyzika pre gymnáziá, periodické deje, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013 – 53 s. : fareb. fotogr., sch., tab. ; ISBN 9788089692002 (brož.)

BCB07

Beňuška, Jozef : Fyzika pre gymnáziá, časť elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013 – 87 s. : fareb. fotogr., sch., tab. ; ISBN 9788097137854 (brož.)

BCB08

Beňuška, Jozef : Pracovné listy k praktickým cvičeniam z fyziky pre základné školy, 6. ročník vlastnosti látok, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013, 29 s. : fareb. fotogr. ; ISBN 9788097137816 (brož.)

BCB09

Beňuška, Jozef : Pracovné listy k praktickým cvičeniam z fyziky pre základné školy, 7. ročník teplo a skupenské premeny, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013, 29 s. : fareb. fotogr. ; ISBN 9788097137823 (brož.)

BCB10

Beňuška, Jozef : Pracovné listy k praktickým cvičeniam z fyziky pre základné školy, 8. ročník optika, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013, 29 s. : fareb. fotogr. ; ISBN 9788097137830 (brož.)

BCB11

Beňuška, Jozef : Pracovné listy k praktickým cvičeniam z fyziky pre základné školy, 9. ročník elektrina a magnetizmus, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013, 29 s. : fareb. fotogr. ; ISBN 9788097137847 (brož.)

BCB12

Beňuška, Jozef : Testy fyzika – Sada testov pre gymnáziá a SOŠ, vyd.: Bratislava : KVANT , 2013: fareb. fotogr. ; ISBN 9788089692019 (brož.)
BCI Skriptá a učebné texty

BCI01

Beňuška, Jozef : Zbierka úloh z fyziky. Materiál programu Phare, Cebovulkan a.s. Partizánske 1997

BCI02

Beňuška, Jozef : Metodický postup pri vysvetľovaní postupnej a stojatej elektromagnetickej vlny v dvojvodičovom vedení. Metodické centrum mesta Bratislavy, 2001 – 26 s.

BCI03

Beňuška, Jozef : Experimentálna činnosť žiakov na cvičeniach z fyziky v 3. ročníku gymnázia. Metodické centrum mesta Bratislavy, 2001 – 27 s

BCI04

Beňuška, Jozef : Vyučovanie fyziky v gymnáziu s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentačným programom – Stacionárne magnetické pole. Ústav informácii a prognóz školstva – Infovek, Bratislava 2002, ISBN 80-7098-309-4

BCI05

Beňuška, Jozef : Jednoduchý experiment vo fyzike a možnosti internetu. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica 2003, ISBN 80-8041-454-8, EAN 9788080414542

BCI06

Beňuška, Jozef : Vyučovanie fyziky v gymnáziu s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentačným programom – Mechanické vlnenie. Ústav informácii a prognóz školstva – Infovek, Bratislava 2003, ISBN 80-7098-344-2

BCI07

Beňuška, Jozef : Vyučovanie fyziky v gymnáziu s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentačným programom – Stacionárne magnetické pole. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica 2003, ISBN 80-8041-447-5, EAN 9788080414474

BCI08

Beňuška, Jozef – Šabo, Ivan: Problémové úlohy k maturitnej skúške z fyziky. Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 2003. ISBN 80-8052-187-5

BCI09

Beňuška, Jozef : Mechanika tuhého telesa. In: Zborník ocenených prác 46. ročníka celoslovenského kola Pedagogického čítania, Ústav informácii a prognóz školstva Bratislava 2004, s. 103-136. ISBN 80-7098-385-X

BCI10

Beňuška, Jozef : Jednoduchý experiment vo fyzike a možnosti internetu. In: Zborník ocenených prác 46. ročníka celoslovenského kola Pedagogického čítania, Ústav informácii a prognóz školstva Bratislava 2004, s. 83-102. ISBN 80-7098-385-X

BCI11

Beňuška, Jozef : Problémové úlohy z fyziky. Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 2005. ISBN 80-8052-221-9, EAN 9788080522216

BCI12

Beňuška, Jozef : Nová maturita z fyziky I. časť. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica 2006, ISBN 80-8041-496-3, EAN 9788080414962.

BCI13

Beňuška, Jozef : Nová maturita z fyziky II. časť. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica 2006, ISBN 80-8041-499-8, EAN 9788080414993.

BCI14

Beňuška, Jozef : Nová maturita z fyziky III. časť. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica 2007, ISBN 978-80-8041-513-6, EAN 9788080415136.

BCI15

Beňuška, Jozef a kol. : Maturitné zadania z fyziky pre úroveň A, Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica 2007 71 s – ISBN 9788080415211 (brož.)

BCI16

Beňuška, Jozef : Aktivizácia poznávacej činnosti a rozvoj ich fyzikálneho myslenia s podporou grafických animovaných modelov. Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica 2007 – 64 s – ISBN 9788080415167 (brož.)

BCI17

Beňuška, Jozef (5%) – Degro, Ján – Demkanin, Peter – Gomboš, František – Hanč, Jozef – Horváth, Peter – Ješková, Zuzana – Kireš, Marián – Labuda, Jozef – Lapitková, Viera – Kubinec, Pavol  – Tuleja, Slavomír  – Duľa, Ivan – Onderová, Ľudmila -Raganová, Jana – Spodniaková Pfefferová, Miriam  - Kelecsényi, Peter  – Vojtek, Miroslav – Mackovjaková, Zuzana : Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Fyzika pre stredné školy : učebný materiál – modul 3 – 1. vyd. – Košice : Elfa, 2010. – 250 s. – ISBN 978-80-8086-146-9

BCI18

Beňuška, Jozef (3%) – Duľa, Ivan – Degro, Ján – Demkanin, Peter  – Gomboš, František – Hanč, Jozef – Horváth, Peter  – Ješková, Zuzana  – Kelecsényi, Peter – Kireš, Marián – Kubinec, Pavol  – Labuda, Jozef – Lapitková, Viera  – Mackovjaková, Zuzana – Michalko, Miroslav – Kubinec, Pavol  – Onderová, Ľudmila – Raganová, Jana  – Spodniaková Pfefferová, Miriam – Kelecsényi, Peter  – Tuleja, Slavomír – Vojtek, Miroslav : Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Fyzika pre základné školy : učebný materiál – modul 3 – 1. vyd. – Košice : Elfa, 2010. – 251 s. – ISBN 978-80-8086-154-4
SKUPINA C – Ostatné recenzované publikácie
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01

Beňuška, Jozef : Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov. In: ACTA DIDAKTICA 3 Formovanie žiakov v prírodovednom vzdelávaní, FPV UKF v Nitre 2000, s.55-61, ISBN 80-8050-305-2

AFD02

Beňuška, Jozef: Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov. In: Zborník 1. vedeckej konferencie doktorandov FPV, FPV UKF v Nitre 2000, s.83-88, ISBN 80-8050-289-7

AFD03

Beňuška, Jozef: Možnosti výpočtovej techniky a aktivizácia poznávacej činnosti žiakov. In: Zborník II. vedeckej konferencie doktorandov, FPV UKF v Nitre 2001, s.123-127, ISBN 80-8050-386-9

AFD04

Beňuška, Jozef : Od popularizácie fyziky k vyučovacej hodine – In: Zborník z konferencie Čaro vedy sa začína v škole- Raabe Bratislava 2013 – s. 11 – 39 – ISBN 978-80-8140-079-7
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

BDE01

Beňuška, Jozef : Silové pôsobenie medzi vodičom s prúdom a magnetickým poľom Zeme – Matematika, fyzika a informatika č.6 – Prometheus, spol. s r.o. –  Praha 2001 – s.352-357 – ISSN 1210-1761
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BDF01

Beňuška, Jozef, Jednoduchým fyzikálnym experimentom k analógii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, s. 46-50, ISSN 1335-4981, 1998

BDF02

Beňuška, Jozef, K spracovaniu výsledkov merania fyzikálnych veličín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, s. 40-42, ISSN 1335-4981, 2001.

BDF03

Beňuška, Jozef, Maturitná skúška z fyziky na 6-ročnom gymnáziu v Martine, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, s. 51-61, ISSN 1335-4981, 2005.

BDF04

Beňuška, Jozef, Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, mumber 1, s. 67-70, ISSN 1335-4981, 2005.

BDF05

Beňuška, Jozef, Polrok po začiatku reformy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, s. 51-58, ISSN 1335-4981, 2009.

BDF06

Beňuška, Jozef, Školský vzdelávací program Fyzika a experiment, in: Obzory  matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, s. 47-60, ISSN 1335-4981, 2011.
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEC01

Beňuška, Jozef: Digitálna učebnica fyziky. In: Sborník Národní konference o počítačích ve škole -Vydavatelství ČVUT – Praha 2005 – s.59-69 – ISBN 80-239-4633-1

BEC02

Beňuška, Jozef: Digitálna učebnica fyziky pre stredné a základné školy – výukové prezentácie pre podporu vyučovania fyziky. In.: Veletrh nápadů učitelů fyziky 10 Sborník z konference. Prometheus Praha 2006, s. 75-79. ISBN 80-7196-331-3

BEC03

Beňuška, Jozef: Digitálna učebnica fyziky. In.: Sborník anotací příspěvků, Počítač ve škole 2005,  Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě 2005, s.26, s 48.
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BED01

Beňuška, Jozef : Vyučovanie fyziky na gymnáziu s podporou grafických animovaných modelov realizovaných počítačovým prezentačným programom. In: Zborník príspevkov z 1. celoštátnej konferencie Infovek, Ústav informácii a prognóz školstva – Infovek, Bratislava 2001, s.96-108, ISBN 80-7098-265-5, EAN 9788070982679

BED02

Beňuška, Jozef : Experimenty z jadrovej (nielen) fyziky s podporou digitálneho laboratória. In: Zborník príspevkov z 2. celoštátnej konferencie Infovek, Ústav informácii a prognóz školstva – Infovek, Bratislava 2002, s.222-229, ISBN 80-7097-487-7

BED03

Beňuška, Jozef : Fyzikálne experimenty s jednoduchými pomôckami, ale nie s jednoduchým riešením a ponuka databázy internetu. In: Zborník príspevkov z 3. celoštátnej konferencie Infovek, Ústav informácii a prognóz školstva – Infovek, Bratislava 2003, s.201-204, ISBN 80-7098-355-8

BED04

Beňuška, Jozef : Www.crocodile-clips.com. In: Zborník príspevkov zo 4. celoštátnej konferencie Infovek, Ústav informácii a prognóz školstva – Infovek, Bratislava 2004, s.149. ISBN 80-7098-381-7

BED05

Beňuška, Jozef : Digitálna učebnica fyziky. In: Zborník príspevkov z 5. celoštátnej konferencie Infovek, Ústav informácii a prognóz školstva – Infovek, Bratislava 2005, s.357, ISBN 80-7098-422-8

BED06

Beňuška, Jozef : Digitálna učebnica fyziky – výukové prezentácie pre podporu vyučovania fyziky. In: Zborník príspevkov z konferencie Šoltésove dni 2005, Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, Bratislava 2005 s.9-13, ISBN 80-7164-3 98-X

BED07

Beňuška, Jozef : Školský vzdelávací program fyzika a experiment. In: Zborník príspevkov z konferencie Soltésove dni 2010, Vydavateľ: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, Bratislava 2011, s. 12-25, ISBN 978-80-89186-84-6

BED08

Beňuška, Jozef : Školský vzdelávací program fyzika a experiment. In: Zborník príspevkov z konferencie Tvorivý učiteľ fyziky IV, Národný festival fyziky 2011, Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť, Košice 2011, s. 25-38, ISBN 978-80-970625-3-8

Elektronické publikácie

[1] Beňuška, Jozef : Vyučovanie fyziky na základných a stredných školách na báze IKT,  kompaktný disk. Asociácia projektu Infovek, Bratislava 2001

[2] Beňuška, Jozef : Vyučovanie fyziky s počítačovou podporou, kompaktný disk. Asociácia projektu Infovek, Bratislava 2002

[3] Koubek, V., Lapitková, V., Bendíková S., Beňuška, J.: Vyučovacie postupy a učebné texty, kompaktný disk. Študijný materiál projektu: Nové postupy vo vyučovaní fyziky na základnej škole a na stredných školách s podporou grantu Open Society Foundation,  UK Bratislava, FMFI, 2002.

[4] Beňuška, Jozef : Digitálna učebnica fyziky pre stredné školy, kompaktný disk

[5] Beňuška, Jozef : Digitálna učebnica fyziky pre základné školy, kompaktný disk

[6] Beňuška, Jozef : Digitální učebnice fyziky pro střední školy, kompaktný disk.

Registráciou č. 432/2005 SPRING je titul zaradený v Zozname výukového a vzdelávacieho softvaru MŚMT ČR

[7] Beňuška, Jozef : Digitální učebnice fyziky pro základní školy, kompaktný disk

Registráciou č. 433/2005 SPRING je titul zaradený v Zozname výukového a vzdelávacieho softvaru MŚMT ČR

[8] Beňuška, Jozef : Digitálna učebnica fyziky. In.: Zborník príspevkov zo seminára Miesto fyziky vo vyučovacom procese. KU Ružomberok, 2006.

PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.

 photo_DrZG
konzultácie:
štvrtok 13:00 – 15:00
miestnosť:
3. poschodie, č. 427
telefón:
033/5516047 kl. 536
email:
zaneta.gerhatova@truni.sk
Vzdelanie
titul študijný, resp. vedný odbor dosiahnuté
VŠ (PdF TU) Mgr. učiteľstvo: fyzika – chémia 1997
1. kvalifikačná skúška (MC Bratislava) učiteľstvo: fyzika 2003
Certifikát s celoštátnou platnosťou Využitie IKT v práci učiteľa 2005
Certifikát EÚ Innovative Didactis via Web Based Learning 2006
 Rigorózna skúška (PdF TU)  PaedDr.  učiteľstvo: fyzika  2007
 Externé doktorandské štúdium UKF Nitra  PhD. Didaktika odborných technických predmetov

1.1.10 Odborová didaktika

 2009
Pracovné pomery
Pracovisko funkčné zaradenie od – do
ZŠ Krušovce učiteľka 1997 – 1999
ZŠ Ludanice učiteľka 1999 – 2007
Pedagogická fakulta TU, Trnava odborný asistent 2007 – doteraz
Dĺžka pedagogickej praxe: 17 rokov
Členstvo v profesijných organizáciách
Autorka fyzikálnych úloh do korešpondenčného seminára na internete FyzIQ pre P-MAT
Členka krajského kola fyzikálnej olympiády – Trnavský kraj
Národné granty

Projekty – spoluriešiteľ

KEGA č. 020TTU-4/2013 Príprava akreditovaného personalizovaného IKT vzdelávacieho pracoviska učiteľov prírodných vied. (vedúca projektu: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.)

KEGA č. 011TTU-4/2012 Energia ako kategória v prírodovednom vzdelávaní prostredníctvom vzdialených experimentov a integrovaného e-learningu. (vedúci projektu prof. Ing. František Schauer, DrSc.)

KEGA č. 175-006TVU-4/2010 Vieš, čo vieš? (vedúca projektu: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.)

KEGA č. 3/7227/09 Dobudovanie reálneho online e-laboratória – prostredia pre integrované rozvíjanie kľúčových kompetencií študenta a učiteľa tretieho tisícročia. (vedúca projektu doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.)

KEGA č. 3/4128/06 E-laboratórium ako pokračovanie multimediálneho projektu výučby fyziky na technických univerzitách SR, (2006 – 2008). (vedúca projektu doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.)

VEGA č. 1/0332/08 Globálne prístupné experimenty v prírodných vedách ako súčasť integrovaného e-Learningu.(vedúci projektu prof. Ing. František Schauer, DrSc.)

APVV č. 0096-11 Úloha defektov v organických polovodičoch pre slnečné články. (vedúci projektu prof. Ing. František Schauer, DrSc.)

Publikácie
AAB: Schauer, F., Ožvoldová, M.,  Gerhátová, Ž., Tkáč, L. Vzdialené laboratóriá pri diseminácii vedeckých poznatkov. [1. vyd.]. Trnava:  Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. – 238 s., [15,95 AH]. – ISBN 978-80-8082-770-0.

ABB: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M.: Energia v prírode, technike a spoločnosti.
In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. – ISBN 978-80-8082-756-4. – online, [91 s.], [7,06 AH]. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10341.pdf, http://pdf.truni.sk/actafp/2013/c/

ABB: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M.: Využitie integrovaného e-learningu vo vyučovaní témy “kmity, vlny, optika” = The utilization of integrated e-learning in the theme “oscillations, waves and optics” In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. – ISBN 978-80-8082-585-0. – online, s. 50-101 [5,67 AH]

ADM: Tkac, L., Schauer, F., Gerhatova, Z. Chemical energy sources transformations by remote experiment. In: 2014 International Journal of Online Engineering (iJOE)

ADE: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M.: Study of Atmospheric Pressure – A project Utilising Remote Experiments In: AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. – ISSN 1804-7890. – Vol. 1, no. 1 (2011), s. 92-96.

ADF: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M.: Projektové vyučovanie fyziky na ZŠ s využívaním Internetu In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky. – ISSN 1335-4981. – Roč. 37, č. 4 (2008), s. 47-54.

ADF: Ožvoldová, M. a kol.: 1st Slovak Natural Sciences e-Laboratory In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky. – ISSN 1335-4981. – Roč. 40, č. 2 (2011), s. 31-37.

AED: Gerhátová, Ž. Bádateľský prístup v jednoduchých experimentálnych úlohách = Inquiry approach in simple experimental tasks. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. – ISBN 978-80-8082-756-4. – online, [7 s.], [0,55 AH]. – Spôsob prístupu: http://pdf.truni.sk/actafp/2013/c/#GERHATOVA

AED: Beňo, M., Gerhátová, Ž. Prečo je MOODLE LCMS. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. – ISBN 978-80-8082-320-7. – S. 44-52.

AED: Gerhátová, Ž. Meranie koeficientu lineárnej teplotnej rozťažnosti hliníka – projekt. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. – ISBN 978-80-8082-514-0. – S. 46-52.

AED: Gerhátová, Ž., Blažková, P.: Motivačné video s prvkami integrovaného e-learningu. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. – ISBN 978-80-8082-514-0. – S. 35-45.

AED: Gerhátová, Ž. Fyzika – (ne)obľúbený predmet? = Physics – (un)popular subject? In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. – ISBN 978-80-8082-585-0. – online, s. 20-28.

AED: Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie tematického celku „Energia v prírode, technike a spoločnosti“ s využitím integrovaného e-learningu vo fyzike verzus tradičné vyučovanie. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. – ISBN 978-80-8082-514-0. – S. 53-60.

AED: Gerhátová, Ž. Stratégia integrovaného e-learningu vo výučbe šikmého vrhu realizovaná v prostredí interaktívnej tabule Smart Board. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. – ISBN 978-80-8082-432-7. – S. 114-123.

AED: Gerhátová, Ž. Reálny, reálny vzdialený a virtuálny experiment – súčasť integrovaného e-learningu vo vyučovaní fyziky. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. – ISBN 978-80-8082-432-7. – S. 92-98.

AED: Gerhátová, Ž. Sú vzdialené experimenty v chemickom vzdelávaní možné? – Charakteristika elektrochemického článku = Are remote experiments in chemical education feasible? – Electrochemical cell characterization. In: Mladí vedci 2010. – Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. – ISBN 978-80-8094-742-2. – S. 624-633.

AED: Gerhátová, Ž.  Dať deťom možnosť výberu? = Give children a possibility of choice? In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. – Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. – ISBN 978-80-8082-585-0. – S. 13-19.

AFC: Gerhátová, Ž., Experiments on the Internet – removing barriers facing students with special needs. In: Procedia – social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. – Vol. 114 (2014), p. 360-364.

AFC: Tkac, L., Schauer, F., Gerhatova, Z. Remote experiment on characterization of energy transducers. In: 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, REV 2014

AFC: Ožvoldová, M., Gerhátová, Ž. Energy and its transformation – primary school project based education using integrated e-learning. In: Procedia – social and behavioral sciences. – ISSN 1877-0428. – online, vol. 89, no. 1 (2013), p. 5-9.

AFC: Ožvoldová, M. Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie s podporou integrovaného e-learningu – učíme fyziku zaujímavejšie. In: Monografie z mezinárodní konference TVV 2008. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. – ISBN 978-80-7220-311-6. – S. 416-423.

AFC: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Projektové vyučovanie fyziky na ZŠ s využitím internetu = Project – based physics learning at grammar school using internet. In: INFOTECH 2007. – Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. – ISBN 978-80-7220-301-7. – S. 505-508.

AFC: Gerhátová, Ž. Vyučovanie tematického celku “Energia v prírode, technike a spoločnosti” prostredníctvom projektového vyučovania s využitím integrovaného e-learningu. In: Počítač ve škole 2009. – Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2009. – ISBN 978-80-254-3995-1. – [3 s.].

AFC: Gerhátová, Ž. Projekt “Energia v prírode, technike a spoločnosti”. In: Počítač ve škole 2009. – Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského, 2009. – ISBN 978-80-254-3995-1. – [8 s.].

AFC: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Energia prostredníctvom počítačom podporovaného projektového Integrovaného e-Learningu. In: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. – Kraków: Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008. – ISBN 978-83-7271-519-7. – S. 142-145.

AFC: Ožvoldová, M. Gerhátová, Ž. Pojatie energie v e-laboratóriu reálne vzdialeného experimentu. In: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. - Kraków: Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008. – ISBN 978-83-7271-519-7. – S. 285-288.

AFC: Gerhátová, Ž. Úloha experimentu v primárnom prírodovednom vzdelávaní. In: Trendy ve vzdělávání 2011. – Olomouc: Gevak s. r. o., 2011. – ISBN 978-80-86768-34-2. – S. 272-275.

AFC: Ožvoldová, M. Gerhátová, Ž.  Project Learning via Integrated e-Learning = Projektové vyučovanie prostredníctvom integrovaného e-learningu. In: SCO 2009. – Brno: Masarykova univerzita, 2009. – ISBN 978-80-210-4878-2. – S. 227-232.

AFC: Ožvoldová, M. Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie celku “Premena energie štiepením jadier uránu, reťazová reakcia” s využitím integrovaného e-learningu. In: Monografie z mezinárodní konference TVV 2009. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. – ISBN 978-80-7220-316-1. – S. 536-539.

AFC: Gerhátová, Ž. Využívanie informačno-komunikačných technológií na stredných školách očami študentov = The use of ICT at secondary schools through the eyes of students. In: Trendy ve vzdělávání 2013. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. – ISSN 1805-8949. – online, s. 187-190.

AFC: Gerhátová, Ž. Premena solárnej energie – počítačom podporovaný experiment = Solar energy conversion – computer-aided experiment. In: Trendy ve vzdělávání 2013. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. – ISSN 1805-8949. – online, s. 72-75.

AFC: Schauer, F. a kol. Material science internet remote experiments: solid state photovoltaic inorganic and organic/inorganic nanoheterostructural cell characterization in teaching In: ICL 2012. – Villach, Austria, 2012. – ISBN 978-1-4673-2426-7. – online, [4 s.].

AFC: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Project learning supported by Integrated e-Learning = Projektové vyučovanie podporené integrovaným e-learningom. In: XXI. DIDMATTECH 2008. – Eger : Eszterházy Károly College, 2009. – ISBN 978-963-9894-18-1. – S. 67-71.

AFC: Gerhátová, Ž. a kol. Remote Experiment in Chemistry for Science Education. In: MPTL16 – HSCI 2011. – Ljubljana: The Hands-on Science Network, 2011. – ISBN 978-989-95095-7-3. – S. 28-32.

AFC: Schauer, F., Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M., Čerňanský, P., Tkáč, L. Electrochemistry remote experiment – galvanic cell – II. In: REV 2012. – Bilbao, Spain: University of Deusto, 2012. – ISBN 978-1-4673-2541-7. – online, [6 s.].

AFC: Ožvoldová, M. Gerhátová, Ž. Experimentovanie cez Internet – možnosť realizácie laboratórnych cvičení pre študentov so špecifickými nárokmi. In: SCO 2011. – Brno: Masarykova univerzita, 2011. – ISBN 978-80-210-5528-5. – S. 118-124.

AFC: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Projekt Štúdium atmosférického tlaku s využitím vzdialených experimentov = Project “Study of Atmospheric Pressure” with the Remote Expreiments Exploitation. In: Sapere Aude 2011. – Hradec Králové : MBA – Magnanimitas, 2011. – ISBN 978-80-904877-2-7. – S. 497-506.

AFC: Ožvoldová, M. a kol. 1st Slovak Internet Natural Sciences Remote e-Laboratory (INRe-L). In: International Conference REV 2010. – Viedeň: International Association of Online Engineering, 2010. – ISBN 978-3-89958-540-7. – S. 313-319.

AFC: Ožvoldová, M. Gerhátová, Ž. Záujem žiakov o fyziku v projektovom vyučovaní s využitím integrovaného e-Learningu verzus tradičné vyučovanie = Pupil`s Interest on the Physics in Project Learning Via Integrated e-Learning and Versus Traditional Methods of Physics Teaching. In: Monografie z mezinárodní konference TVV 2010. – Olomouc: ALTYN, s. r. o., 2010. – ISBN 978-80-87244-09-0. – S. 218-221.

AFC: Kostelníková, M., Gerhátová, Ž. Reálne, reálne vzdialené a virtuálne experimenty v základnej škole – prostriedok na prezentovanie javov reálneho sveta = Real, real remote and virtual experiments in primary school – means to present real world phenomena. In: Sapere Aude 2012. – Hradec Králové : MBA – Magnanimitas, 2012. – ISBN 978-80-904877-9-6. – S. 141-150.

AFC: Gerhátová, Ž. Project Learning with Components of Integrated e-learning. In: Moderní vzdělávání. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. – ISBN 978-80-244-2912-0. – S. 111-115.

AFC: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Projektové vyučovanie témy Látky a ich zloženie s využitím integrovaného e-learningu. In: eLearning 2009. – Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. – ISBN 978-80-7041-971-7. – S. 140-145.

AFC: Ožvoldová, M., Schauer, F., Čerňanský, P., Gerhátová, Ž., Tkáč, L., Beňo, M.  Kostelníková, M. Prvé slovenské internetové vzdialené prírodovedné e-laboratórium. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. – Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2010. – ISBN 978-80-7435-067-2. – S. 177-183.

AFC: Gerhátová, Ž. Integrovaný e-learning v prírodovedných a technických predmetoch v prostredí interaktívnej tabule. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010.- Hradec Králové : nakladatelství Gaudeamus, 2010. – ISBN 978-80-7435-067-2. – S. 108-113.

AFC: Gerhátová, Ž., Blažková, P. Uplatnenie motivačného videa v integrovanom e-learningu. In: eLearning 2011. – Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. – ISBN 978-80-7435-153-2. – S. 132-137.

AFC: Tkáč, L., Gerhátová, Ž. Tvorba webovej stránky pre stredné odborné školy s elektrotechnickým zameraním. In: Trendy ve vzdělávání 2012. – Olomouc: Agentura Gevak, 2012. – ISBN 978-80-86768-36-6. – S. 599-603.

AFD: Ožvoldová, M., Gerhátová, Ž., Kostelníková, M. Integrovaný e-learning na základnej a strednej škole = Integrated e-learning at primary and grammar schol. In: Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva. – Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Pobočka JSMF v Nitre, 2013. – ISBN 978-80-558-0232-9. – online, s. 466-472.

AFD: Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie témy “Prirodzená a umelá premena prvkov, rádioaktivita” s využitím integrovaného e-learningu = Project learning of the theme “Natural and artifical decay of elements, radioactivity” via integrated e-learning. In: Učiteľ pre školu 21. storočia. – Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB OZ Pedagóg, 2009. – ISBN 978-80-8083-823-2. – S. 139-144.

AFD: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Projektové vyučovanie s využitím integrovaného
e-learningu – nová cesta zvyšovania úrovne prírodovednej gramotnosti žiakov = Project Education via Integrated e-Learning – A New Way of Improving the Level of Science Lieteracy Pupils. In: Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. – Prešov: Katedra pedagogiky FHPV PU v Prešove, 2011. – ISBN 978-80-555-0482-7. – S. 416-425.

AFD: Gerhátová, Ž. Testovanie žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule. In: Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. – Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. – ISBN 978-80-8082-509-6. – S. 49-55.

AFD: Gerhátová, Ž. Názory žiakov na tradičné vyučovanie fyziky = Pupil`s opinions regarding traditional way of teaching of the physics. In: Kvalita života v kontexte 21. storočia. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta Banská Bystrica, Katedra psychológie. – ISBN 978-80-557-0000-7. – S. 58-70.

AFD: Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie vo fyzike s využitím IKT – príťažlivé prostredie pre žiaka. In: Klíma školy 21. storočia. – Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB a Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB, 2008. – ISBN 978-80-8083-586-6. – S. 38-41.

AFD: Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie vo fyzike s využitím integrovaného e-learningu / Žaneta Gerhátová. In: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti. - Nitra : PF UKF v Nitre, 2008. – ISBN 978-80-8094-300-4. – S. 27-31.

AFD: Ožvoldová, M., Gerhátová, Ž., Kostelníková, M. Integrovaný e-learning na základnej a strednej škole = Integrated e-learning at primary and grammar school. In: Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva. – Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Pobočka JSMF v Nitre, 2013. – ISBN 978-80-558-0232-9. – online,
s. 466-472.

AFD: Gerhátová, Ž. Názory žiakov na tradičné vyučovanie technickej výchovy In: Education and Technics. – Nitra: PF UF, 2009. – ISBN 978-80-8094-520-6. – S. 56-69.

AFD: Gerhátová, Ž. Vesmír pod. In: Projekty vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ s využitím vebových stránok. – Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. – ISBN 978-80-8052-283-4. – S. [7-8].

AFD: Gerhátová, Ž. Jadrová energia a jej využitie. In: Projekty vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ s využitím vebových stránok. – Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2007. – ISBN 978-80-8052-283-4. – S. [5-6].

AFD: Gerhátová, Ž. Elektrické vlastnosti látok. In: Projekty vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ s využitím vebových stránok. – Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. – ISBN 978-80-8052-283-4. – S. [1-2].

AFD: Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie témy Atóm prostredníctvom integrovaného e-learningu. In: Tvorivý učiteľ fyziky II. – [Bratislava]: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2009. – ISBN 978-80-969124-8-3. – S. 39-43.

AFD: Gerhátová, Ž. Meteorológia. In: Projekty vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ s využitím vebových stránok. – Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. – ISBN 978-80-8052-283-4. – S. [3-4].

AFD: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Interaktívna tabuľa vo vyučovaní fyziky – didaktická technika i učebná pomôcka. In: Tvorivý učiteľ fyziky III. – [Bratislava]: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2010. – ISBN 978-80-969124-8-3. – S. 67-79.

AFD: Gerhátová, Ž. Stavba látok. In: Projekty vo vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ s využitím vebových stránok. – Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2007. – ISBN 978-80-8052-283-4. – S. [9-10].

AFD: Gerhátová, Ž. Záujem žiakov o technickú výchovu v projektovom a tradičnom vyučovaní. In: Vzájomná informovanosť cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti. – Nitra: PF UKF v Nitre, 2009. – ISBN 978-80-8094-519-0. – [6 s.].

AFG: Schauer, F., Gerhátová, Ž., Tkáč, L. ENERGY – remote experiment on characterization of energy sources. In: Multimedia in physics teachings and learning. – Madrid : EPS, [2013]. – S. 48.

AFG: Ožvoldová, M., Gerhátová, Ž. Concept of energy in e-laboratory of remote experiments. In: Research in Didactics of the Sciences. – Krakow: Pedagogical University of Kraków, 2008. – S. 66.

AFG: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M.  Energy via computer aided project integrated
e-Learning. In: Research in Didactics of the Sciences. – Krakow: Pedagogical University of Kraków, 2008. – S. 24.

AFG: Schauer, F., Gerhátová, Ž., Tkáč, L. ENERGY – remote experiment on characterization of energy sources. In: Multimedia in physics teachings and learning. – Madrid, Spain: EPS, [2013]. – S. 48.

AFH: Gerhátová, Ž. Testovanie žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule. In: Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. - Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. – ISBN 978-80-8082-478-5. – S. 11.

BAB: Gerhátová, Ž., Ožvoldová, M. Projektové vyučovanie s využitím integrovaného e-learningu. [recenz. Peter Čerňanský, Roman Hrmo]. – [1. vyd.]. – Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. – [138 s.]. – ISBN 978-80-8082-386-3.

BCB: Čerňanský, P. Gerhátová, Ž. Didaktická příručka z fyziky pro 2. stupeň základní školy: fyzika. [recenz. Mária Rakovská, Miroslava Ožvoldová]. – 1. vyd. – Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. – 75 s. – ISBN 978-80-7368-872-1.

BCB: Čerňanský, P. Gerhátová, Ž. Didaktická príručka z fyziky pre 2. stupeň základných škôl: fyzika. [recenz. Mária Rakovská, Miroslava Ožvoldová]. – 1. vyd. – Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010. – 64 s. – ISBN 978-80-8082-366-5.

BCI: Gerhátová, Ž. Jednoduché experimentálne úlohy. 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita
v Trnave – Pedagogická fakulta, 2013. – online, 76 s., [4,44 AH]. – ISBN 978-80-8082-753-3.. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10340.pdf

BCI: Gerhátová, Ž. Moderné technológie vo vyučovaní fyziky 1. – [1. vyd.]. – Trnava: Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2011. – 1 CD-ROM, [516 s.]. – ISBN 978-80-8082-446-4.. – Spôsob prístupu: http://pdfweb.truni.sk/elskripta/mtvf1/

BCI: Gerhátová, Ž. Moderné technológie vo vyučovaní fyziky 2. – [1. vyd.]. – Trnava: Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2011. – 1 CD-ROM, [215 s.]. – ISBN 978-80-8082-447-1.. – Spôsob prístupu: http://pdfweb.truni.sk/elskripta/mtvf2/

BCI: Gerhátová, Ž. Dejiny fyziky. – [1. vyd.]. – Trnava : Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2011. – 1 CD-ROM, [481 s.]. – ISBN 978-80-8082-445-7.. – Spôsob prístupu: http://pdfweb.truni.sk/elskripta/defy/

BDF: Gerhátová, Ž., Orlíková, S. Využitie interaktívnej tabule v predprimárnom vzdelávaní. In: Naša škola. – ISSN 1335-2733. – Roč. 15, č. 10 (2011/2012), s. 24-29.

BDF: Gerhátová, Ž., Orlíková, S. Predvádzací pracovný zošit pre prácu s interaktívnou tabuľou v predprimárnom vzdelávaní : na potulkách lesom. In: Naša škola. – ISSN 1335-2733. – Roč. 16, č. 4 (2012/13), s. 26-32.

DAI: Gerhátová, Ž. Projektové vyučovanie s využitím integrovaného e-Learningu = Projected-based Education Using Integrated e-Learning / školiteľ: Miroslava Ožvoldová. – [1. vyd.]. – Nitra, 2009. – [215 s.].

GII : Gerhátová, Ž., Čerňanský, P. Zbierka úloh z termodynamiky a molekulovej fyziky. I. – 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 2012. – online, 134 s., [2,19 AH]. – ISBN 978-80-8082-572-0. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10429.pdf, http://pdf.truni.sk/veda-vyskum?e-kniznica

GHG: Gerhátová, Ž. 1. séria fyzIQ 2011/2012, kategória 8 : príklad 1. – Popis urobený: 23.11.2011 In: P-MAT, n.o. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=10&fi=1.

GHG: Gerhátová, Ž. 2. séria fyzIQ 2011/2012, kategória 8 : príklad 5. – Popis urobený: 23.11.2011 In: P-MAT, n.o. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=10&fi=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória S2 – 1. séria pre žiakov 2. ročníka SŠ a sexty OG): (kategória 7 – 1. séria pre žiakov 7. ročníka ZŠ a tercie OG): (kategória 8 – 1. séria pre žiakov 8. ročníka ZŠ a kvarty OG) - Popis urobený: 21.10.2008 In: P-MAT, n.o. – Bratislava.

GHG: Gerhátová, Ž. 2. séria fyzIQ 2011/2012, kategória 7: príklad 3. – Popis urobený: 23.11.2011 In: P-MAT, n.o. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=10&fi=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória 9 – 2. séria pre žiakov 9. ročníka ZŠ) – Popis urobený: 01.10.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž. 3. séria fyzIQ 2011/2012, kategória 7: príklad 3 – Popis urobený: 17.01.2012 In: P-MAT, n.o. – Bratislava.. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=10&fi=1.

GHG: Gerhátová, Ž. 1. séria fyzIQ 2011/2012, kategória 7: príklad 1 – Popis urobený: 23.11.2011 In: P-MAT, n.o. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=10&fi=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória S1 – 1. séria pre žiakov 1. ročníka SŠ a kvinty OG): (kategória 7 – 2. séria pre žiakov 7. ročníka ZŠ a tercie OG): (kategória 8 – 1. séria pre žiakov 8. ročníka ZŠ a kvarty OG) – Popis urobený: 23.10.2008 In: P-MAT, n.o. – Bratislava.

GHG: Gerhátová, Ž., Konrád, Ľ. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: 5. séria fyzIQ 2009/2010, kategória S2 - Popis urobený: 29.10.2010 In: P-MAT, n.o. – Bratislava.. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž., Konrád, Ľ. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ  5. séria fyzIQ 2009/2010, kategória 7. – Popis urobený: 29.10.2010 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž., Konrád, Ľ. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: 5. séria fyzIQ 2009/2010, kategória 8 – Popis urobený: 29.10.2010 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória S3 – 5. séria pre žiakov 3. a 4. ročníka SŠ a septimy a oktávy OG) – Popis urobený: 01.10.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória 9 – 5. séria pre žiakov 9. ročníka ZŠ) – Popis urobený: 01.10.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória S2 – 4. séria pre žiakov 2. ročníka SŠ a sexty OG) – Popis urobený: 01.10.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória 9 – 4. séria pre žiakov 9. ročníka ZŠ) – Popis urobený: 01.10.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1.

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória 7 – 4. séria pre žiakov 7. ročníka ZŠ a tercie OG) – Popis urobený: 01.10.2009 In: P-MAT, n.o.. – Bratislava.. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória S2 – 5. séria pre žiakov 2. ročníka SŠ a septimy OG): (kategória 7 – 3. séria pre žiakov 7. ročníka ZŠ a tercie OG): (kategória 7 – 4. séria pre žiakov 7. ročníka ZŠ a tercie OG) - Popis urobený: 15.10.2008 In: P-MAT, n.o. – Bratislava.

GHG: Gerhátová, Ž.  Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória 8 – 2. séria pre žiakov 8. ročníka ZŠ a kvarty OG) – Popis urobený: 01.10.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava.. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória 7 – 3. séria pre žiakov 7. ročníka ZŠ a tercie OG) – Popis urobený: 09.09.2009 In: P-MAT, n.o.. – Bratislava.. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória S2 – 3. séria pre žiakov 2. ročníka SŠ a sexty OG) – Popis urobený: 09.09.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1

GHG: Gerhátová, Ž. Fyzikálne úlohy pre korešpondenčný seminár FyzIQ: (kategória 8 – 3. séria pre žiakov 8. ročníka ZŠ a kvarty OG) – Popis urobený: 09.09.2009 In: P-MAT, n.o. – Bratislava. – Spôsob prístupu: http://www.p-mat.sk/index.php?fetch=260&full=1&lang=1&ident=1

GHG: Gerhátová, Ž.  Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-Lu - Popis urobený: 01.10.2009 In: Učíme pre život.. – Spôsob prístupu: http://cid-2d4bbd8558708cbe.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/%C4%8Clovek%20a%20pr%C3%ADroda/Gerh%C3%A1tov%C3%A1%20-%20Energia%20-%20INTe-L%20KNM.ppt, http://ucimeprezivot.spaces.live.com/blog/cns!2D4BBD8558708CBE!959.entry

http://ucimeprezivot.spaces.live.com/default.aspx

prof. Ing. František Schauer, DrSc.

 photo_profFS
konzultácie:
štvrtok 9:00-11:00
miestnosť:
3. poschodie, č. 428
telefón:
033/5516047 kl. 534
email:
fschauer@truni.sk
Vzdelanie
titul študijný, resp. vedný odbor dosiahnuté
VUT v Brně Ing Elektronika a telekomunikace 1963
ČVUT Praha CSc.  obhajoba disertace 1978
Vojenská akademie v Brně doc. Aplikovaná fyzika 1982
Vojenská akademie v Brně prof.
Fyzika kondenzovaných soustav
1988
MFF – Karlova universita v Praze DrSc.
Fyzika kondenzovaných soustav
1990
Pracovné pomery
Pracovisko funkčné zaradenie od – do
Katedra fyziky, Vojenské akademie v Brně vedoucí skupiny fyziky polovodičů 1963-1993
Chemická fakulta VUT v Brně vedoucí skupiny polovodičů 1993-2002
Centrum polymerních materiálů, FT UTB ve Zlíně prof. 2002-2010
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave prof. 2006-doteraz
Dĺžka pedagogickej praxe: 48 rokov
Stáže a študijné pobyty
MTC v Káhiře, Egypt, výuka fyziky v základním kursu fyziky, budování laboratoře pro výzkum polovodičů pro doktorandské studium 1969-1971
Pozvané přednášky z oblasti amorfních polovodičů a mikrovlnného plazmatu v Haifě, Izrael, prof. Kurt Weiser 1992
Tříměsíční pobyt na Katolické universitě v Leuvenu, Belgie, v laboratoři nanosekundových spektroskopií, prof. Dr.Guy Adriaenssens 1993
Pozvané přednášky z oblasti amorfních polovodičů v Marburgu, Německo ( prof. P. Thomas) a Utrechtu, Holandsko ( prof.dr. R. Schropp), 1993
Pobyt v Hahn – Meitner Institutu v Berlině, práce v oboru generace prostorového náboje v polymerech výkonnými UV lasery , prof. Dr.W. Schnabel 1995
Přednášky v King College v Londýně v rámci rozhovorů o nekrystalických polovodičích 1995, 1997
Pozvané přednášky Spektroskopie organických materiálů, prof.dr. H. Baessler, Universita v Marburgu a IMEC v Leuvenu 2001
Pozvaná přednáška „Degradace a metastability v polysilylenech“ Universita v Linkopingu, prof.dr. W. Salaneck 2002
Pozvaná přednáška v Centru pro solární články University v Linzi, prof. Dr.S. Sariciftci, z oblasti „Spektroskopie elektronových stavů organických látek“ 2003
Pozvaná přednáška v Centru pro solární články University v Linzi, prof. S.Sariciftci z oblasti Tištěné plastové elektroniky 2004
Pozvaná přednáška a přednáška na Departamento de Engenharia Química, Instituto Superior Técnico Universidade, Lisboa, Portugal., přednáška: „Polysilanes resists for nanoelectronics“ 2004
Pozvaná přednáška na Katolické univerzitě v Leuvenu, katedra fotochemie a spektroskopie, prof. M. van der Auwearer „Spectroscopical methods in polymer electronics materials“ a „Plastic printed electronics.“ 2005
Pozvaná přednáška na Universitě J. Keplera v Linzi „Possibilities and perspective of photovoltaic conversion in organic materials“ 2005
Cyklus přednášek na Universitě J. Keplera v Linzi z oblasti spektroskopií prostorového náboje, prof. Dr. H. Sitter 2005
Opakované pobyty na Institute of Polymer Optoelectronic Materials and Device, Faculty of Materials Sciences and Engineering, South China University of Technology, Quangzhou, prof.dr.Yong Cao se zvanými přednáškami z oboru „Defects and traps in organic materials“, 2005, 2006 a 2007
Opakované návštěvy Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Key laboratory of Organic Solids. prof. Dr. Fengling Bai, a Tsinghua University, Beijing, Key laboratory of New Ceramic Materials and Fine Processing. Hostitelem byl prof. Dr. Wenjie Si s přednáškami „Printed plastic electronic circuits“ a „Polysilylenes“ a rovněž „UV photostructural changes in polysilanes for nanorezists“ 2005 a 2007
East China University of Science and Technology v Shanghaji, prof. Dr. Shan-Tung Tu, and prof. Bao, přednášky z oboru Polysilanů 2007, 2009
Pedagogické aktivity
  • Přednášky fyzikálních kurzů pro studenty VUT FCH, vybudování nového počítačově orientovaného praktika z fyziky na FCH VUT (s využitím systému ISES – MFF UK v Praze) a simulačních experimentů jak pro potřeby přednášek, tak výpočetního cvičení ( s využitím programu FAMULUS – MFF UK v Praze),
  • Přednášky Fyzika 0 ( Fyzikální seminář), Fyzika I (Elektřina, magnetizmus a vlnění) a Fyzika II (Fyzikální principy prvků informatiky) s využitím metody Integrovaného e-Learningu s využitím e- experimentu, e-simulací a e-učebnice, vybudování laboratoří pro tyto kurzy,
 • Přednášky pro PGS doktorandské studium Solid state physics, Chemical bond and amorphous substances and Amorphous silicon a Organokřemíkové polymery
  • Školitel asi 15 studentů CSc. resp. PhD v oboru fyzika pevných látek. Od roku 1984 v oboru Aplikované fyziky, později od roku 1992 v oboru Materiálového inženýrství polovodičů, později v oblasti Molekulární elektroniky,
  • Školitel asi 15-20 diplomových projektů z oblasti fyziky pevných látek, depozičních technik a počítačově orientované výuky fyziky. Autor příp. spoluautor zhruba 120 prací v časopisech a sbornících konferencí, převážně zahraničních, asi 25 výzkumných zpráv grantových a výzkumných projektů, cca 250 citací podle SCI.
Odborné záujmy
 • Fyzika pevných látek
  • Transportní, optické a fotoelektrické vlastnosti amorfních anorganických a organických polovodičů s hlavním důrazem na elektronové spektroskopie,
 • Moderní metody výuky s využitím IKT
  • Využití počítačů pro sběr a vyhodnocení dat, modelování a simulace,
  • Metody výuky založené na e-Learningu, zavedení metod Integrovaného e- Learningu s využitím e- experimentu, e-simulací a e-učebnice, uplatnění ve výuce.
Vedecké aktivity
Grantová činnosť
 • Projekty v oblasti fyziky pevných látek
  1. Projekt GAČR 2009-2011, 202/09/1206, Nanokrystalické heterogenní sluneční články – zodpovedný řešitel,
  2. Projekt GAAV 2005-2009, IAA100100622, Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích – řešitel odpovědný za vědeckou stránku projektu – koordinátor,
  3. Projekt GAAV 1999-2002, Fotochromní organický spinač řešitel,
  4. Projekt GAČR 1999-2002, Organický tranzistor s jevem pole, odpovědný řešitel,
  5. Projekt GAČR 2003-2005, Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou, – řešitel odpovědný za vědeckou stránku projektu – koordinátor,
  6. Projekt GAAV 2006-2009, Konjugované organokřemíkové polymery pro nanorezisty, odpovědný řešitel
 • Projekty v oblasti moderních metod výuky s využitím IKT
  1. Projekt FRVŠ 2009: Studio Integrovaného e-Learningu pro výuku fyziky na Fakultě aplikovné informatiky UTB – odpovědný řešitel,
  2. Projekt FRVŠ 2001: Integrované studio fyzikálních experimentů – odpovědný řešitel
  3. Projekt FRVŠ 2000: Vytvoření mutlimediálního studijního materiálu pro výuku fyziky – odpovědný řešitel.
Bibliografia
 • F. Schauer a J. Krempaský: Fyzika I a II, UTB ve Zlíně 2004, 611 stran.
 • F. Schauer: Fyzikální seminář, FAI 2008, LMS MOODLE, viz.http://vyuka.fai.utb.cz/
 • F. Schauer: Elektřina, magnetizmus a vlnění, FAI 2009, LMS MOODLE, UTB ve Zlíně, viz.http://vyuka.fai.utb.cz/,
 • F. Schauer: Fyzikální principy prvků informatiky, FAI 2009, LMS MOODLE, UTB ve Zlíně, viz.http://vyuka.fai.utb.cz/.
Publikácie
2014

Books

Miroslava Ožvoldová and František Schauer : REMOTE LABORATORIES in research based education of real world, TYPI and Veda Bratislava 2014, Editor F. Schauer,148 pp,

Papers

1. V. Nádaždy, F. Schauer, and K. Gmucová :Energy resolved electrochemical impedance spectroscopy for electronic structure mapping in organic semiconductors, App. Phys. Lett. 105, (2014) 142109, doi: 10.1063/1.4898068

 2. M. Krbeček, F. Schauer and I. Zelinka: Possible utilization of the artificial intelligence elements in the creation of remote experiments. International Journal of Online Engineering (iJOE). 2014, vol. 10, issue 1, p. 46-52. DOI: 10.3991/ijoe.v10i1.3110. Available from:

http://online-journals.org/i-joe/article/view/3110

3. Gerža Michal, Schauer František, Jašek Roman: Security of ISES Measureserver® Module for Remote Experiments Against Malign Attacks,

International Journal of Online Engineering, iJOE ‒ Volume 10, Issue 3, 2014,4,

Papers from conferences

1. M. Krbeček, F. Schauer, P. Beňo, M. Gerža, L. Pálka, and P. Špilakova: “REMLABNET – open remote laboratory management system for e-experiments”. 2014 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV). Porto, IEEE, 2014, vol. 2, issue 4, p. 268-273. DOI: 10.1109/REV.2014.6784273,

2. Beno P., Schauer F., Zelinka I.: Neural Networks for Security Enhancement in Cloud Computing; ICTIC 2014; 24.-28.March 2014, Žilina – Slovakia. ISBN:

978-80-554-0865-1,

3. Beňo P., Schauer F. , Vlček K.: University network with Remlabnet and communication among individual datacenters. Varna, Bulgaria: IEEE Computer Society’s Conference Publishing Services, 2014. ISBN978-1-61804-246-0,

4. Franz Schauer, Michal Krbecek, Pavel Beno, Michal Gerza, Lukas Palka and Petra Spilakova: REMLABNET – open remote laboratory management system for e-experiments, REV 2014, Porto University, 26-28 February 2014,

5. Gerža Michal, Schauer František, Vlček Karel: Communication Principles Between Client and Physical Hardware of ISES Remote Laboratory, in Conference AMCSE, Varna, Bulgaria, 2014,

6. Gerža Michal, Schauer František, Zelinka Ivan: Artificial Intelligence in ISES Measureserver® for Remote Experiment Control in Proceedings of the Conference NOSTRADAMUS, Ostrava, 2014,

7. L. Pálka, F. Schauer , I. Zelinka: Artificial intelligence elements in data mining from remote experiments, in Proc. NOSTRADAMUS 2014, International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems, Ostrava, Czech Republic, 23. – 25. Jun 2014 ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-07400-9,

8. L. Pálka, F. Schauer , I. Zelinka: Artificial intelligence elements in data mining from remote experiments, in Proc. NOSTRADAMUS 2014, International conference on prediction, modeling and analysis of complex systems, Ostrava, Czech Republic, 23. – 25. Jun 2014 ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-07400-9,

9. P. Špiláková, R. Jašek, F. Schauer: Security risk of Java applets in remote experimentation and available alternatives. 2014 International Conference on applied mathematics, computational science and engineering AMCSE VARNA, p. 201-212. ISBN: 978-1-61804-246-0,

10. Krbeček Michal, František Schauer and Karel Vlček: Communication Requirements of Laboratory Management System. In: LATEST TRENDS on SYSTEMS – VOLUME II: Proceedings of the 18th International Conference on Systems (part of CSCC ’14), Santorini, Greece, 2014, p. 686-691. ISBN 978-1-61804-244-6, ISSN 1790-5117.

=========================================================

Books

1. František Schauer, Miroslava Ožvoldová, Žaneta Gerhátová a Lukáš Tkáč:  VZDIALENÉ LABORATÓRIÁ PRI DISEMINÁCII VEDECKÝCH POZNATKOV: TYPI and Veda Bratislava 2013, Editor F. Schauer, 255s,,

 2. Krbeček, M., Schauer, F., Lustig, F.: Easy Remote ISES Development Environment for Remote Experiments, INNOVATIONS 2013 – World Innovations in Engineering Education and Research, MD, USA : Potomac, 2013, ISSN 1553-9911, ISBN 978-0-9818868-4-8, pp. 81 -100,

3. Tkáč, L., Schauer, F.: Laboratory work by remote experimentation in distance education, INNOVATION, 2013 – World Innovations in Engineering Education and Research, MD, USA : Potomac, 2013, ISSN 1553-9911, ISBN, 978-0-9818868-4-8, pp. 101 -123,

4. Franz Schauer, Miroslava Ožvoldová, Lukas Tkáč : Chapter 9. INTe-L: wide open door for education by remote and virtual experiments exemplified on electricity, magnetism and electromagnetism, Innovative Practices in Secondary Schools – Remote Experiments, Olga Dziabenko and Javier García-Zubía (eds.), University of Deusto, Bilbao, 2013, 205-255, ISBN: 978-84-15759-16-4,

Papers

 1. F. Schauer, V. Nadáždy, K. Gmucová, M. Weis, I. Kuritka, J. Rohovec, J. Toušek, J. Toušková, and Š. Lányi: Charge Transient, Electrochemical and Impedance Measurements as Tools for Characterization of Nano-Heterostructural Organic/Inorganic Semiconductors :NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS  Special Issue: SI, 5(4)(2013), pp 439-443.

Papers from conferences

 1. F. Schauer, M. Krbecek, and M.Ozvoldova : Controlling Programs for Remote Experiments by Easy Remote ISES (ER-ISES), in Proc. 10 th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation – REV 2013, Sydney, Australia, 6-8 February 2013, p. 110-117, ISBN 978-1-4673-6345-7,

=========================================================

Papers

 1. L. Tkac, F. Schauer: Dissemination of science among students by remote experimentation, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, Vol 472012. Pages: 1335-1340

 Papers from conferences

1. Frantisek Schauer, Miroslava Ožvoldová, Peter Čerňanský, Žaneta Gerhátová, Lukáš Tkáč, Michaela Kostelníková: Material science internet remote experiments: Solid state photovoltaic inorganic and organic/inorganic nanoheterostructural cell characterization in teaching, In: ICL 2012 41st international conference on engineering pedagogy 26 – 28 September 2012, Villach, Austria / ICL 2012 – Villach, Austria, 2012. ,ISBN 978-1-4673-2426-7.,

2. Schauer František, Gerhátová Žaneta, Ožvoldová Miroslava, Čerňanský Peter, , Tkáč Lukáš: Electrochemistry remote experiment – galvanic cell – II , 2012.In: REV 2012 9th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, 4-6 July 2012 – Bilbao, Spain :,University of Deusto, 2012. – ISBN 978-1-4673-2541-7,

=========================================================

2011 Books

 1. F. SCHAUER, F. LUSTIG and M. OŽVOLDOVÁ : An Internet Natural Science Remote e-Labortory (INRe-L) for Remote Experiments, in Innovations 2011: World Innovations in Engineering Education and Research, ed. W. Aung, et al., iNEER, Potomac, MD, USA, pp.51-68 , 2011
 2. Miroslava Ožvoldová and Franz Schauer : Remote Experiments in Freshman Engineering Education by Integrated e-Learning, Internet Accessible Remote Laboratories: Scalable E-Learning Tools for Engineering and Science Disciplines, 23 pages, ed. Abul K.M. Azad (Northern Illinois University, USA), Michael E. Auer (Carinthia University of Applied Sciences, Austria) and V. Judson Harward (Massachusetts Institute of Technology, USA), IGI Global 2011, ISBN13: 9781613501863, ISBN10: 1613501862,
 3. KREMPASKÝ Július., SCHAUER, František, OŽVOLDOVÁ, Miroslava., ČERŇANSKÝ, Peter. : Teacher for the third Millenium ( in Slovak) ed. F. Schauer and J.Monitor ,TYPI and VEDA Bratislava, 2011. 7) 167p ,ISBN 978-80-8082-440-21

Papers from conferences

1. Remote experiments for Integrated e-Learning in Electricity and Magnetism course / František Schauer, Lukáš Tkáč.In: International conference REV 2011 Proceedings / Michael E. Auer, Doru Ursutiu. – ISBN 978-3-89958-555-1. – (2011), s.262-269.

2. František Schauer, Miroslava Ožvoldová, František Lustig: Remote laboratories and science education by Integrated e-Learning.In: HSCI2011 Proceedings of the 8th International Conference on Hands-on Science / Manuel Filipe Pereira da Cunha Martins Costa, José Benito Vázques Dorrío, Sasa Divjak. – ISBN 978-989-95095-7-3. – Roč.September 2011 (2011), s.17-21. =========================================================

 • Fyzika pevných látek
  1. S. Nešpůrek , G. Wang , F. Schauer and F. Kajzar Electroactive Polysilanes: Metastability of Electronic States in Poly[methyl(phenyl)silylene], Mol. Cryst. Liq. Cryst., 447 (2006) 583-602 ,
  2. I. Kuřitka, F. Schauer, J. Zemek, P. Jiříček, P. Saha and S. Nešpůrek, UV degradability of polysilanes for nanoresists examined by electron spectroscopies and photoluminescence, Czech. J. Phys. Vol. 56, No. 1, (2006) pp. 41-50,
  3. F. Schauer, I. Kuřitka, P. Sáha, S. Nešpůrek and S. Lipson: UV created weak and dangling bonds in aryl-substituted polysilylenes, J.Non-Cryst. Sol. 352(2006),1679-1682,
  4. F.Schauer, I, Kuřitka, P. Sáha and S. Nešpůrek:UV Photoinduced weak bonds in aryl-substituted polysilanes , Journal of Physics: Condensed Matter (GB) , 19 No 7 (21 February 2007) 076101,
  5. Nešpůrek S., Schauer F., Kadashchuk A., Fishchuk I. I.: Polarons in wide-band-gap molecular materials: Polysilanes. J. Non-Crystal. Solids 353 (2007) 4474-4478.
  6. Schauer, F.; Schauer, P.; Kuřitka, I.; Bao,H.: Conjugated Silicon-Based Polymer Resists for Nanotechnologies: EB and UV Meditated Degradation Processes in Polysilanes. Materials Transactions, Special Issue on Development and Fabrication of Advanced Materials Assisted by Nanotechnology and Microanalysis, Vol.51 No.02 (2010) pp.197-201
 • Moderní metody výuky s využitím IKT
  1. M. Ozvoldova, F. Schauer and F. Lustig: Internet Remote Physics Experiments in a Student Laboratory, in Innovations 2006 (USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2006, chapter 24 pages 287,
  2. F. Schauer, I. Kuřitka, F. Lustig, Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES), in Innovations 2006 (USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2006, Chapter 26, pp.305-312, ISBN 0-9741252-5-3 ,
  3. M. Ozvoldova, P. Cernansky, F. Schauer and F. Lustig: Internet Remote Physics Experiments in a Student Laboratory, in Innovations 2006 (USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2006, chapter 25 pages 297-305, ISBN 0-9741252-5-3
  4. F. Schauer, F. Lustig and M. Ožvoldová: Remote material science internet experiments exemplified on solid state photovoltaic cell characterization, Journal of Materials Education (USA) 29 (3-4) (2007) pp.193-200 ISSN 0738-7989,
  5. František Schauer, František Lustig, Jiří Dvořák and Miroslava Ožvoldová :An easy-to-build remote laboratory with data transfer using the Internet School Experimental System, Eur. J. Phys. 29 (2008)753-765
  6. F. Schauer, F. Lustig and M. Ozvoldova: ISES – Internet School Experimental System for Computer-Based Laboratories in Physics, in Innovations 2009 (USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009, chapter 10 pages 109-118, ISBN 978-0-9741252-9-9
  7. F. Schauer, M.Ozvoldova and F. Lustig: Integrated e-Learning – New Strategy of Cognition of Real World in Teaching Physics, in Innovations 2009 (USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009, chapter 11 pages 119-135, ISBN 978-0-9741252-9-9

8. ročník ŠVOČ

8. ročník ŠVOČ  na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Poznatky zo stretnutia vedúcich katedier fyzík, pripravujúcich budúcich učiteľov fyziky pre základné a stredné školy, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach v dňoch 5.2. – 6.2. 2014 ukázali, že záujem o štúdium učiteľstva v kombinácii  s fyzikou na Slovensku nie je veľmi veľký a situácia sa od vlaňajšieho roka na Slovensku nezlepšila.  Rovnako tomu je i na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Počet študentov, záujemcov o fyzikálne vzdelávanie sa pracovníkom katedry nedarí zvyšovať i napriek tomu, že sa snažia o propagáciu štúdia. Na druhej strane študenti  môžu pociťovať výhodu malého počtu študentov, ktorá umožňuje tesnejšiu starostlivosť o vedecký rast študentov zo strany pedagógov. Študenti  a pedagógovia majú priestor a možnosti na spoločné aktivity. Jednou z nich je i príprava študentských projektov, ktoré  následne prejdú do súťažnej práce ŠVOČ, ktorá sa každoročne už viac rokov za sebou uskutočňuje na Katedre fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Tohtoročný, už ôsmy ročník fakultného kola ŠVOČ, konaného pod záštitou dekana PdF TU prof. PaedDr. René Bílika, CSc. sa uskutočnil dňa 15. 5. 2014  na katedre fyziky.  Z celkového počtu študentov sa súťaže zúčastnilo 50 %.

Predseda odbornej komisie prof. Ing. František Schauer, DrSc. spolu s členmi: doc. RNDr. Miroslavou Ožvoldovou, CSc., doc. RNDr. Petrom Čerňanským, PhD., PaedDr. Žanetou Gerhátovou, PhD. a  Mgr. Lukášom Tkáčom, PhD. z prednesených  súťažných prezentácií  prác  ocenili  nasledovné práce:

 1. miesto: Bc. Michaela Rajničová – Modelovanie a využitie levitácie v magnetickom poli

Práca predstavuje matematický aparát žiaduci pre teoretický opis správania sa magnetického dipólu vo vonkajšom magnetickom poli a modelovanie priestorového rozloženia magnetického poľa reálnej cievky. Teoretické výpočty autorka porovnala s hodnotami získanými experimentálne mapovaním magnetického poľa solenoidu a permanentného magnetu pomocou teslametra v systéme ISES.

20140515_114438-

Víťazka ôsmeho ročníka ŠVOČ 2014 Bc. Michaela Rajničová -  pri preberaní diplomu (v strede) od predsedu komisie prof. Ing. F. Schauera, DrSc.  spolu  s členkami komisie: doc.  RNDr. M. Ožvoldovou, CSc.( vľavo) a  PaedDr. Žanetou Gerhátovou (vpravo),

foto – Ing. Miroslava Tkáčová

 2. miesto: Terézia Jindrová   – Pohyb v gravitačnom poli v podmienkach Zeme

Cieľom práce bolo overiť experimentálne získané výsledky z interaktívnych simulácií venovaných sa tejto problematike s reálnym pohybom na Zemi.

3. miesto: Lenka Hanusová – Energy skate park

Práca ukázala možnosti, ktoré pri objasňovaní fyzikálnych zákonov poskytuje  interaktívna simulácia „Energy skate park“ z dielne Physics Education Technology, University of Colorado at Boulder, USA, zameranej na dôležitú fyzikálnu veličinu – energiu. Simulácia  je voľne dostupná na adrese: http://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park-basics.

20140515_115008-

  Kolektív účastníkov ôsmeho ročníka ŠVOČ 2014 na Katedre fyziky PdF

foto – Ing. Miroslava Tkáčová

V mene organizátorov súťaže,  ešte i týmto spôsobom gratulujeme všetkým oceneným víťazkám a ďakujem všetkým súťažiacim, ako i pracovníkom, ktorí sa študentom venovali pri odbornej príprave a tak umožnili konanie ďalšieho, ôsmeho ročníka tejto súťaže i v náročných podmienkach. Taktiež ďakujeme za podporu zo strany vedenia PdF TU pri organizovaní akcie.

Pozývame Vás a tešíme sa na Vašu účasť na deviatom ročníku  ŠVOČ v máji 2015.

V Trnave, 16. 5. 2014

doc. RNDr.  Miroslava Ožvoldová, CSc.

                                                                         vedúca Katedry fyziky PdF TU